تعبیر دیدن پیامبران در خواب + دیدن انبیا و امامان در خواب

0

تعبیر دین پیامبران در خواب + دیدن انبیا و امامان در خواب

تعبیر خواب پیامبران و انبیا : پیامبران و امامان برای هدایت و رستگاری انسانها انتخاب شدند و نوید روزهای خوب و راحت را برای انسانها دارند. در حالت کلی دیدن پیامبران و انبیا در خواب خوب است و شگون دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر دیدن پیامبران در خواب را آماده کرده ایم.

تعبیر خواب پیامبران

تعبیر خواب پیامبران امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید : دیدن پیغمبر (ص) را به رحمت و نعمت عزت و بزرگی دولت ظفر وسعادت ریاست و قوت و خیر دو جهان و نیکویی مردمان ان دیاری که در انجا خواب دیده شده تعبیر فرموده اند .

تعبیر خواب پیامبران دانیال پیغمبر (ع)

دانیال پیغمبر (ع) می فرماید : اگر کسی حضرت ادم (ع) را در خواب ببیند مهتر و بزرگ قوم شود و به جاه و مقام و ریاست برسد . اگر کسی هابیل را در خواب ببیند مومن و مقدس و پارسا و پرهیزگار می شود اما ستمکش و مصیبت دیده خواهد بود . اگر حضرت شیث (ع) را در خواب ببیند خداوند به او علم و زهد و حکمت و فرزند بسیار و عمر طولانی و برخورداری عنایت فرماید . چنانچه حضرت نوح (ع) را در خواب ببینید عمر شما طولانی و زندگی را به شادی می گذرانید ولی قدری به رنج می افتید . اگر حضرت ادریس (ع) را به خواب ببینید رفعت و بزرگی و عزت می یابید . چنانچه حضرت ابراهیم (ع) را به خواب ببینید برکارهای خیر راغب شوید و قضا حاجت یابید و حج کنید .اگر حضرت اسماعیل (ع) را به خواب ببینید به فکر اخرت خواهید افتاد مسجدی بنا می کنید یا ساختمانی عامه المنفعه بنا می کنید . چنانچه حضرت اسحاق (ع) را به خواب ببینید دشمن قوی پنجه ای بر شما مسلط می شود ولی عاقبت الامر شما نیز بر او ظفر می یابید و او را هلاک خواهید کرد . اگر حضرت یعقوب (ع) را در خواب ببینید خداوند متعال فرزندان زیادی به شما عطا خواهد فرمود . چنانچه در خواب حضرت یوسف (ع) را ببینید به تهمت ناحقی دچار می گردید و دچار رنج و غم و اندوه می گردید ولی عاقبت خوبی خواهید داشت و از همه رنجها و غمها نجات می یابید و دولت و عزت و رفعت می یابید و شاید هم از علم تعبیر خواب چیزی تحصیل نمایید . اگر کسی حضرت زکریا (ع) را در خواب ببیند صاحب فرزندی می شود و دعایش مستجاب می گردد . چنانچه حضرت یحیی (ع) را در خواب ببینید به پرهیزگاری و تقوی و خیر و نیکی روی می اورید و از گناهان ایمن خواهید ماند . اگر حضرت شعیب را خواب ببینید نشان انست که با شخصی معامله ای خواهید کرد که زیان خواهید کرد . چنانچه حضرت یونس (ع) را به خواب ببینید از بسیاری دعا و زاری که می کنید از اتش دوزخ در امان خواهید ماند . چنانچه حضرت ایوب (ع) را در خواب ببینید اموال شما را دزد خواهد برد و فرزندان شما می میرند ولی چندی نمی گذرد که خدای تعالی بیشتر از ان چیزی که از دست داده اید به شما عطا خواهد فرمود . چنانچه حضرت داود (ع) را در خواب ببینید زهد و تقوی پیشه خود سازید دولت و قوت و عزت می یابید و به مقام ریاست و سروری خواهید رسید . چنانچه حضرت سلیمان (ع) را به خواب ببینید مملکت و بزرگی و عزت می یابید . اگر حضرت موسی (ع) را به خواب ببینید بر دشمنان ظفر یافته همه انها را هلاک می نمایید و از شر انها ایمن خواهید ماند . چنانچه حضرت عیسی (ع) را به خواب ببینید مرد نیک سیرت و باایمان هستبد خداوند شما را چیزی بیاموزد که دیگران را بهره مند و متمتع سازید و فرزندان پاک و خوش سیرت نیز عطا می فرماید .

تعبیر خواب پیامبران ابراهيم كرماني

ابراهيم كرماني گويد: اگر رسول را در شهر يا كوچه بيند، دليل كه در آنجا نعمت فراخ بود و اهل آن موضع بر دشمن ظفر يابند و اگر بيند كه اندامي از اندام پيغمبر كبود بود، مردم در آنجا در دين ضعيف و خوار باشند، زيرا كه نقصان اندام پيغمبر، نقصان راه دين است. اگر بيند كه پيغمبر چيزي از ميوه هاي تر يا خشك به او داد، دليل كه به قدر آن علم و حكمت حاصل گردد. اگر بيند كه چيزي از جامه ها به وي داد، وي را در دين و ورع و پارسائي و راه اسلام زيادتي بود خاصّه بيند كه وي را جامه سبز يا سفيد داد.

تعبیر خواب پیامبران ابن سیرین

ابن سیرین گوید : هر نقصی که در خواب در رسول خدا (ص) ببینید ان نقص به خود شما برمی گردد چرا که رسول خدا (ص) را هم افراد مومن و خوب به خواب می بینند و هم افراد فاسد و بد . و پیغمبر خدا (ص) هم مزده دهنده است و هم بیم دهنده . پس افراد نیک و مومن را مزده می دهد به انچه می خواهند و افراد بد را برحذر می دارند از معصیت و گناه تا از عقوبت عقبی در امان باشند . چنانچه در خواب پیغمبر خدا (ص) را بیمار ببینید و یا اینکه خشمگین باشند خواب شما می گوید که اهالی ان شهر و دیار به حکم شریعت عمل نمی کنند و عقوبت سختی در انتظار انان است . اگر رسول خدا (ص) را خنده رو و شادمان و راضی ببینید این خواب گویای انست که رسول خدا (ص) از مردم ان دیار راضی هستند .

سليمان گفت: از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «هر كه مرا به خواب بيند، حق را ديده و اگر اندوهي و زياني به وي رسد عجب مدار، كه تاويل ديدن من، دليل بر سعادت دنيا و عقبي است». اما اگر پيغمبر را زرد و لاغر بيند دليل بر سستي دين و آشكار شدن بدعت در آن ديار بود و اگر رسول را بيند كه در آنجا بانگ مي كرد، دليل هرچه در او خراب است آباد گردد، و اگر وي را ديد كه چيزي همي خورد، دليل كه فرماني بود از او بر زكوة دادن مال، و اگر پيغمبر را در جائي بيند كه در آنجا هيچ رنج و آفت نباشد، دليل بر خير و صلاح ديني است، خاصه كه آن حضرت را در آن موضع در مسجد بيند، اگر وي را بيمار يا ضعيف يا غمگين ديد دليل كه در آنجا دين اسلام ضعيف و خوار گردد.

نظرات