تعبیر دیدن ژاله در خواب – تعبیر خواب شبنم

0

تعبیر دیدن ژاله در خواب – تعبیر خواب شبنم

تعبیر خواب ژاله : شبنم قطره‌ای کوچک و از آب است که در شب‌های مرطوب بر روی گیاهان ظاهر می‌گردد. واژهٔ ژاله که امروزه مترادف شبنم به کار می‌رود، در قدیم علاوه بر شبنم به معنی تگرگ هم بود. علت پدید آمدن شبنم بدان جهت است ، که هوا غالباً شب‌ها رو به سردی می‌رود مولکول‌های هوا زودتر از ذرات بخار آب اشباع می‌گردند و دو عامل اشباع نسبی و برودت موجب می‌شوند که ذرات بخار آب تبدیل به قطره‌های ریز آب شود و بر سطح گیاهان قرار گیرند.
ژاله به معنی شبنم، تگرگ، قطره‌ي باران، باران است و تعبیر آن در خواب با این کلمات مترادف است.

تعبیر خواب ژاله

تعبیر خواب ژاله حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب دیدن ژاله ، پنج چیز است

اول : بلا

دوم : خصومت و دشمنی

سوم : لشگر

چهارم : قحطی

پنجم : بیماری

تعبیر خواب شبنم یوسف نبی

تعبیر خواب خوردن ژاله ، حیرانی و پریشانی است.

تعبیر خواب ژاله ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند در شهری یا کوی و کوچه ای یا خانه ای ژاله بارید از پادشاه به مردم آنجا رنج و زحمت وارد می شود ، و اگر ببیند همراه ژاله ، باران و باد و رعد و برق هم بود در آنجا قحطی و تنگی و زیان و آفت روی می دهد .

تعبیر خواب ژاله کرمانی

دیدن ژاله همراه باران در خواب دلیل بر نعمت و فراوانی و امنیت است ، و اگر ببیند همراه ژاله برق هم می درخشید مردم آن سرزمین به بیماری و رنج زیادی گرفتار می شوند .

نظرات