تعبیر دیدن زیارت حرم امام رضا و پنجره فولاد

0

تعبیر دیدن زیارت حرم امام رضا و پنجره فولاد

تعبیر خواب زیارت امام رضا و مشهد رفتن در این مطلب تعبیر خواب امام رضا و مشهد رفتن,تعبیر خواب زیارت امام رضا,تعبیر دیدن زیارت و عزارداری در حرم امام رضا در خواب,تعبیر خواب زیارت مشهد,تعبیر خواب زیارت ضریح امام رضا,تعبیر خواب پنجره فولاد امام رضا,تعبیر خواب بوسیدن ضریح امام رضا, تعبیر خواب حرم  و گریه در حرم امام رضا و … از ابن سیرین و حضرت یوسف و معبران غربی و اسلامی قرار دادیم تا اگر خوابی با این مضمون دیدید معنی و مفهوم آن را بدانید.

تعبیر خواب زیارت امام رضا و مشهد رفتن + تعبیر خواب حرم امام رضا و پنجره فولاد

تعبیر خواب امام رضا

معبرین غربی: زیارت کردن در خواب از نظر روانشناسی به معنای آرزو برای رسیدن به اهداف دسته جمعی در زندگی واقعی است.
اگر در خواب خود را در حال برگشتن از زیارت مشاهده کردید بیانگر سود و رهایی یافتن از استرس‌هاست.
اگر شخصی در خواب دید که پیاده به زیارت می‌رود نشانه این است که نذری کرده است و بایستی آن را انجام دهد.
اگر فردی دید که به تنهایی به زیارت رفته است و مردمی به بدرقه کردن و خداحافظی با او آمده‌اند دلالت بر این دارد که مرگش نزدیک است.

تعبیر خواب زیارت حرم امام رضا

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب، نشانه آن است که به سفری طولانی خواهید رفت.
اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت، نشانه آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش‌ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد.

امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی در خواب ببیند به حرم پادشاهی عادل رفت، تعبیر آن این است که موفق به انجام کارهای مفید خواهد شد. بنابر این تعبیر خواب حرم امام رضا (ع) این است که کارهایتان را با موفقیت و بدون مشکل انجام خواهید داد.

ابراهیم کرمانی: اگر کسی ببیند وارد حرم پادشاه یا حرم مردی بزرگواری شد، دلیل که از شر پادشاه یا حاکم وقت ایمن شود و از پادشاه یا حاکم وقت، به او خیری خواهد رسید.

تعبیر خواب زیارت رفتن در خواب دختر جوان

اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می‌شود، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می‌افتد. اما اگر در خواب مرد زائر او را ترک کند، نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می‌برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می‌آورد.

اگر خواب ببینید که به زیارت حرم امامان و معصومین رفته‌اید، به ایمنی و آرامش خاطر خواهید رسید. زیارت هر یک از امامان در خواب، نشانه رضایت قلبی ارواح آن معصومین از بیننده خواب و نوشته شدن ثواب زیارت برای او است.

تعبیر دیدن زیارت حرم امام رضا و مشهد رفتن و پنجره فولاد

تعبیر خواب مشهد رفتن

اگر کسی خواب ببیند که به مشهد برای زیارت اما رضا (ع) رفته است، عملی انجام داده که برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا (ع) را برای خود خریده است. همچنین زیارت حضرت امام رضا، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب و در ایمنی و آسایش قرار گرفتن او است.

تعبیر دیدن امامان معصوم در خواب

علامه مجلسی در كتاب تعبير خوابش مي فرمايد: ديدن پيامبر زادگان (كه شامل ائمه معصومين نيز می‌شود) در خواب ده وجه دارد:رحمت ، عزت ، نعمت ، شرف ، دولت، ظفر ، سعادت ، راحتی ، ریاست و قوّت

تعبیر خواب زیارت امام رضا رفتن با مرده

اگر در خواب ببینید که با شخصی که از دنیا رفته به مشهد برای زیارت امام رضا (ع) می روید و یا با آن شخص در حرم امام رضا ع در حال زیارت هستید ،بیانگر عمر طولانی و رزق و روزی حلال و برای شخص مرده و آمرزش گناهان و آرامش روح است.

تعبیر خواب بازگشت از زیارت امام رضا

تعبیر خواب برگشتن از زیارت امام رضا این است که از غم ها نجات پیدا کرده و به مقصود خود خواهید رسید انشا الله.

 

تعبیر خواب امام رضا و تعبیر خواب گریه و عزاداری برای امام رضا

تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا

اگر شخصی خود را در حال گریه در حرم امام رضا و یا یکی از معصومین ببیند تعبیر خوبی دارد

تعبیر گریه کردن در خواب، شادمانی کردن در بیداری است. اگر کسی در خواب از ترس خدا گریه می کرد، به شادمانی و سرور از جانب پروردگار می رسد.

گریه اگر اشک به همراه نداشته باشد، زیان است. اگر به جای اشک خون از چشمانش جاری بود، ندامت از کارهای گذشته است.

امام صادق (ع) می فرماید:

اگر دید بگریست و بعد از آن بخندید، دلیل که اجلش نزدیک است.

محمد ابن سیرین می گوید:

دیدن گریستن در خواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند،

دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد.

اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است.

اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته، حیرت و حسرت و ندامت خورد.

تعبیر پنجره فولاد امام رضا

برآورده شدن ناگهانی بعضی از حاجات ، شفا یافتن بیماری های ناعلاج ، از بین رفتن ناراحتی دردسر و بیماری تعبیر خواب پنجره فولاد امام رضا می باشد.

تعبیر زیارت مشهد رفتن با پدر و مادر و برادر و خواهر

شیخ طوسی چنین گفته است:

اگر دیدی به همراه پدرت به مشهد رفته ای به این معناست که در این دنیا عاقبت بخیر خواهی شد و هیچوقت در زندگی شرمنده ی خانواده نمی شوی.

اگر دیدی به همراه برادرت به مشهد سفر کرده اید به این علامت است که هر دوی شما امیدواری های جدید و نیکویی در زندگی پیدا میکنید و راه برای شما جهت پیشرفت کردن هموار می شود

اگر ببینی به همراه مادرت در مشهد هستی و مشغول زیارتی به این نشان می باشد که از خطر یا بلای بیماری ها و بعضی از آفت های خطرناک دنیوی در امان هستی و چنان چه مجرد باشی عاقبت خوشی در انتظار شماست

نظرات