تفریحات

تعبیر دیدن نان در خواب

0

تعبیر دیدن نان در خواب

تعبیر خواب نان : نان در زندگی انسان نقش مهمی داشته و دارد. دیدن نان در خواب خوب تعبیر میشود و رزق و روزی فرد است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دیدن نان را آماده کردایم با ما همراه باشید.

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان حضرت امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) می فرماید: دیدن نان در خواب چهاروجه است. عیش خوش. مال حلال. ولایت. خیر و برکت.

تعبیر خواب نان حضرت دانیال (ع)

حضرت دانيال می فرماید: اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد.

تعبیر خواب نان ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند، یـعـنـی در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تامین مایحتاج زندگانی ناتوان می‌شوند. اگر در خواب ببینی در تنور نان می‌پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان‌هایی که پخته‌ای روزی حلال به دست می‌آوری و کار تو بهتر می‌شود. اگر ببینی در خانه تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری. اگر ببینی سفرای پر از غذا و نان داری، یـعـنـی از کنیزک به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب نان منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می‌رساند و خدمت می‌کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می‌نماید. اگر نان تازه است خوب است. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می‌نمایند.

تعبیر خواب نان ابراهيم کرماني

ابراهيم کرماني میگوید: ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است و ديدن نان خشك وبه خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط بود.

تعبیر خواب نان جابر مغربی

جابر مغربی گويد: ديدن نان كاروس به خواب دليل بر تنگی عيش بود و پرهيزكاری و نان جوين، دليل زهد و ورع بود و نان برنج، دليل بر بستگی كار است و نان عدس و باقلا و نخود، دليل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بيند يك نان داشت، دليل كه ملكش زياده شود و تاويلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قيمت نان است و گويند ديدن هيچ چيز درخواب بهتر از نان نباشد و ديدن نان پختن به خواب، دليل بر قليل كردن معيشت است.

تعبیر خواب نان در کتاب سرزمین رویاها

شما نان می پزید : موفقیت و شانس به شما نزدیک می شود.
شما نان می خورید : دوستان به شما کمک می کنند.
نان گرم : خوشبختی
مقدار زیادی نان دارید : افتخار و احترام.
شما نان می خرید : شانس

نظرات