آموزش متنی و گام به گام بافت مدل چتری با دو میل برای افراد مبتدی

0

آموزش متنی و گام به گام بافت مدل چتری با دو میل برای افراد مبتدی در این بخش از سایت حرف تازه قرار دادیم تا برای فصل زمستان برای بافت انواع لباس بافنتی بهره بگیرید. با ما همراه باشید.

آموزش متنی و گام به گام بافت مدل چتری با دو میل برای افراد مبتدی

روش و نحوه بافت مدل چتری با دو میل

مدل چتری با نام های (پا اردکی و پنجه مرغی و پنجه خرسی) نیز معروف است که میتوانید با کمی جابجایی دانه ها و نوع بافت به انواع مدل ببافید. مثلا مدل چتری کنار توری ببافید و یا بدون شکاف و بافت کامل که تقریبا همه یک‌ شکل درمیان و با یه تغییرات ریز می توانید این مدل را به صورت های مختلف ببافید.

• مدل به ۱۹ دانه تقسیم می شود به تعداد گل هایی که نیاز دارید + دو دانه برای حاشیه سر بیاندازید.

• ابتدا ۴ رج رکن ببافید رج بعد (شروع مدل) دانه حاشیه. ۱ژته. ۱زیر. ۲رو. ۱زیر. ۲رو. ۱زیر. ۲رو. ۱زیر. ۲رو. ۱زیر. ۲رو. ۱زیر. ۱ژته و تکرار بعد از دانه حاشیه رج های پشت دانه مثل خودش بافته می شود و ژته ها به رو بافته شود

• رج سوم: دانه حاشیه. ۱زیر. ۱ژته. (۱زیر. ۲دانه بعد را از رو یکی کنید) داخل پرانتز را ۴بار تکرار کنید سپس ۱زیر ۱ژته و تکرار از اول رج

• رج پنجم: دانه حاشیه. ۱ژته. ۱زیر. ۱زته. ۱دانه بعد که زیر می باشد با دانه رو یکی شود ۴مرتبه دیگر ۱دانه های زیر با دانه بعدی که رو است کور شود .دانه بعد را به زیر ببافید سپس ۱ژته. ۱زیر. ۱ژته. ۱زیر.و از ابتدای رج تکرار کنید.

• رج هفتم: دانه حاشیه. ۳زیر . ۱ژته. میل را به پشت ۶دانه ی بعد ببرید و از پشت ۱نخ به روی کار بیاورید و آن را به حالت دانه روی میل سمت چپ بیاندازید و با اولین دانه ان را کور کنید ۵ دانه بعد را یکی یکی ببافید دوباره ۱ژته بیاندازید ۴دانه به زیر ببافید و از ابتدا تکرار کنید ۳ رج رکن ببافید و مدل را از ابتدا تکرار کنید

فیلم آموزش بافت مدل چتری با دو میل برای افراد مبتدی

توضیح دیگر

• ﺭﺝ ۱: ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ
• ﺭﺝ ۲: ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻭ.
• ﺭﺝ ۳: ﺩﻭ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ …… ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﺩﻭ ﺯﯾﺮ .
• ﺭﺝ ۴: ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ.
• ﺭﺝ ۵: ﺳﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، …… ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﺳﻪ ﺯﯾﺮ.
• ﺭﺝ ۶: ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻭ .
• ﺭﺝ ۷: ﭼﻬﺎﺭ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ …….. ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﭼﻬﺎﺭ ﺯﯾﺮ.
• ﺭﺝ ۸: ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻭ .
• ﺭﺝ ۹: ﭘﻨﺞ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ،ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺭﻭ،ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺩﻭﺗﺎﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﭘﻨﺞ ﺯﯾﺮ
• ﺭﺝ ۱۰: ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻭ،
• ﺭﺝ ۱۱: ۶ ﺯﯾﺮ، ﯾﻪ ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺩﻭﺗﺎﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﻭ ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ۶ ﺯﯾﺮ .
• ﺭﺝ ۱۲: ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻭ .
• ﺭﺝ ۱۳: ۷ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﺩﻭﺗﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮑﺸﯿﻢ. ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ. ﮊﺗﻪ، ۷ﺯﯾﺮ .
• ﺭﺝ ۱۴: ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻭ

منبع: کانال بافتنی

نظرات