تعبیر دیدن آتش در خواب

1

تعبیر دیدن آتش در خواب

تعبیر خواب آتش : آتش‌ در خواب‌ نمادي‌ بسيار پيچيده‌ محسوب‌مي‌شود كه‌ مي‌تواند معني‌ مثبت‌ يا منفي‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبير چنين‌ خوابي‌، لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزييات‌ خوابتان‌ و واكنش‌ احساسي‌ تان‌ درخواب‌ را بررسي‌ نماييد. آتش‌ مي‌تواند يك‌ سمبل‌خيلي‌ معنوي‌ باشد كه‌ نمايانگر دگرگوني‌، روشنگري‌،روشنفكري‌ و روشن‌ بيني‌ است‌. از سوي‌ ديگر، آتش‌ مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگي‌، غضب‌، هيجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ و عذاب‌ يا ترس‌ و وحشت‌ باشد. آيا آتش‌ در خوابتان‌ چيزي‌ را نابود مي‌كرد يا صرفا وسيله‌ براي‌ گرم‌ كردن‌ شما بود؟ آيا اخيرا درگير اعمال‌ و رفتار منفي‌ شده‌ايد يا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهايي‌ اشتباه‌ يا مخرب‌ مي‌زنيد؟ ممكن‌ است‌ ضمير ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عين‌ حال‌ شما را تشويق‌ مي‌كند تا مسايل‌ مضر و خطرناك‌ را در زندگي‌ تان‌ تغيير دهيد.

تعبیر خواب آتشتعبیر خواب

تعبیر خواب آتش امام صادق (ع)

۱- دیدن خواب آتش گرفتن پهلو و نسوختن بدن نشان رسیدن خیر و نیکی به آن شخص است.
۲- دیدن خواب سوختن با آتشی که نور نداشت نشان دچار شدن به بیماری سردرد است.
۳- دیدن خواب سوختن کامل با آتشی که نور نداشت نشان به دنیا آمدن فرزند از خویشان و فرزندان او خواهد بود که مال و بزرگی به اندازه آن آتش خواهد یافت و مردم بر وی ثنا گویند.

تعبیر خواب آتش دانیال نبی

۱- اگر در خواب آتش ببيند چنانچه آتش بدون دود باشد ، به پادشاهي و مقام والا نزديک ميشود ، در کار بسته اش گشايشي حاصل ميگردد.

۲- اگر ببيند در آتشش انداخته اند و آتش او را سوزاند ، مورد ستم صاحب قدرتها قرار مي گيرد اما نجات مي يابد که دير هم نخواهد پائيد ، بشارت و نيکي به او ميرسد.

توضيح : در اين باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهيم عليه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برای اطلاع بيشتر به سوره انبيا آيه ۶۶ قرآن مجيد رجوع کنيد.

۳- اگر ببيند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بي ميلي و با کراهت به سفر مي رود.

۴- اگر حرارت و سوزندگي آتش را احساس کند تب گريبانش را خواهد گرفت.

۵- اگر ببيند که آتش اندامش را سوزاند به ميزان سوختگي رنج و گرفتاري کشيدن بر او احتمال دارد.

۶- اگر ببيند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و زبانه کشيد اما اين سوختن بيمي در او موجب نشد ، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصيبت به او ميرسد که اين مصائب بيشتر از طريق هجوم بيماري است بيماريهائي که ناتواني بوجود مي آورند.

۷- اگر ببيند که آتش برداشت به اندازه آتشي که برداشته است مال حرام نصيبش مي شود.

۸- اگر ببيند از آتش بر مي دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصيبش مي شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمني و در گيري و در نهايت با زور به چنگ مي آورد

اگر ببيند از آتشي که به خوابش آمده گرمي و جرقه به سوي او مي رود ، دلالت دارد بر اينکه کسي از او غيبت مي کند و پشت سر او بدش را مي گويد.

تعبیر خواب آتش ابراهیم کرمانی

۱- اگر ببيند شعله آتش به سوي مردم انداخت ، تعبيرش اين است که مايه عداوت و فتنه ميان مردم مي شود.

۲- اگر خانه کس ديگري را ببيند که در آتش مي سوزد ، دلالت دارد بر اينکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار مي شود.

۳- اگر ببيند آتش لباسش را سوزاند ، با خويشان و فاميل و نزديکان و حتي افراد خانواده خود نزاع و دشمني مي کند ، صورت ديگر تعبير اين قسمت مي تواند چنين باشد که از طريق ضرر و زيان ، محنت مال از دست دادن به او ميرسد.

۴- اگر در خواب سرزميني را در آتش ببيند دلالت دارد بر اينکه آن سرزمين به جنگ و فتنه گرفتار مي آيد.

۵- اگر چيز سوخته اي در خواب ببيند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با ديگران به نزاع و دشمني ميپردازد.

۶- اگر شهر و محله اي را در آتش ديد که شعله هاي آتش همه چيز را سوزاند و صداي ترسناک از آتش بر آمد دليلش آن باشد که در آنجا جنگ سختي پيش خواهد آمد که همه چيز را از ميان ميبرد ، بروز بيماري خطرناک در آن منطقه نيز ميتواند باشد.

۷- اگر ببيند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله اي را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در اين مورد بروز بلايايي که انسان در آنها دخالتي ندارد نظير زلزله سيل و … محتمل است.

۸- اگر ببيند از زير زمين آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دليل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسيار دارند البته در اين مورد نظر کرماني بيشتر تهمت زدن به اوليا و انبيا است که از اين طريق با آنها مبارزه ميکنند.

۹- اگر ببيند آتش از جائي به جائي افتاد و لصمه اي نزد فا يده اي نصيبش ميشود ، اگر گرفتار فقر است توانگر ميشود ، اين صورت آتش در خواب ديدن روياي خوش طالعي است.

تعبیر خواب آتش منوچهر مطيعي تهراني

اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم.

اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد.

اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم.

اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

تعبیر خواب آتش

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن آتش در خواب

  1. سپيده گفت:

    سلام من خواب ديدم با همسرم يه ساختمون خيلي بلند وايساديم از پشت پنجره نگاه ميكنيم بيرونو چندتا ساختمون آتيش گرفته آتيش خيلي روشن بود ولي دود نداشت ميگفتن اونور خبابون يه شهر ديگه س

نظرات