تعبیر خواب کهکشان راه شیری و سیاره (کهکشان و ستاره) و فضا

0

تعبیر خواب کهکشان راه شیری و سیاره (کهکشان و ستاره) و فضا

در این پُست تعبیر خواب کهکشان راه شیری و سیاره و آسمان پر از ستاره و شهاب و تعبیر خواب فضا,تعبیر خواب سیاره زمین,تعبیر خواب ستاره دنباله دار ,تعبیر خواب کهکشان ستاره خوشه پروین, تعبیر خواب ستاره و سیاره در کهکشان ها…را از دیدگاه های مختلف برای شما آماده کردیم تا اگر خواب مربوط به موضوعات درج را دیدید معنی و مفهوم آن را بدانید.

تعبیر خواب کهکشان | تعبیر خواب کهکشان راه شیری و سیاره (کهکشان و ستاره) و فضا

تعبیر خواب کهکشان راه شیری و سیاره

اگر در خواب ببینی که یک ستاره آشفته می شود و در کنار تو می افتد معنی خواب این است که خداوند به او فرزند گرامی و عزیزی خواهد داد.

 لوک اویتنهاو: دیدن ستاره درخشان در خواب اشاره دارد به خوشبختی.

اگر کسی در خواب خود ستاره ای کم سو ببیند معنی خواب این است که در کارهایش موانعی وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب ستاره دنباله دار

اگر کسی در خواب خود ستاره دنباله دار ببیند معنی خواب این است که یکی از اعضای خانواده و یا نزدیکانش می میرد.

اگر کسی در خواب خود ستاره تیره ببیند معنی خواب این است که در خانه اش غم و غصه خواهد آمد.

اگر کسی در خواب خود ستاره روشن ببیند معنی خواب او این است که در زندگی خود نیکبخت می شود و عاقبت به خیر می شود

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر ستاره‌ها مربوط به بزرگان و امیران می‌شود،‌‌‌

جابر می‌گوید: تعبیرش مربوط به لشکر پادشاه می‌شود

تعبیر خواب سیاره زمین

آنلی بیتون می گوید: دیدن سیاره ای در خواب ، نشانه رفتن به سفری خسته کننده و پذیرفتن وظیفه سخت است.

تعبیر دیدن سیاره زحل

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زحل را ببینی، یـعـنـی با اشخاصی زمی ندار و صاحب ملک و املاک سر و کار پیدا می‌کنی که پست و خسیس و مکار و فریبنده می‌باشند.

تعبیر خواب کهکشان و ستاره و آسمان پر از ستاره و شهاب,تعبیر خواب فضا,تعبیر خواب سیاره زمین

تعبیر دیدن سیاره مشتری

دانیال می‌فرمایند: اگر مشتری را ببینی، یـعـنـی با شخص پرهیزکار و مصلح و خیرخواه سر و کار پیدا می‌کنی که انسان دادرس و با انصافی می‌باشد.

تعبیر خواب مریخ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر مریخ را ببینی، یـعـنـی با فرمانده و سرداری نظامی که خونخوار و بدکردار است سر و کار پیدا می‌کنی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مریخ پهلوان پادشاه می‌باشد.

تعبیر دیدن سیاره زهره

حضرت دانیال: اگر زهره را ببینی، یـعـنـی با خدمتکاران و زنان محترم و دارای خدمه و حشم ارتباط برقرار می‌کنی و از آن‌ها به تو خیر و آسایش می‌رسد

‌ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زهره زن پادشاه می‌باشد.

تعبیر خواب سیاره عطارد

حضرت دانیال: اگر عطارد را ببینی، یـعـنـی با مرد عالم و دانا و حکیمی ارتباط برقرار می‌کنی و از آن مرد به تو سود و فائده می‌رسد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر عطارد دبیر پادشاه می‌باشد.

تعبیر دیدن ستارگان سعد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ستارگان سعد کنار هم جمع شده‌اند و وضعیتشان خوب و نیک می‌باشد، یـعـنـی حال و روز پادشاهان خوب و نیک می‌باشد.

تعبیر خواب کهکشان و ستارگان مورد پرستش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب یکی از ستارگان ثانیه مثل شعری و عیوق و سهیل و اکلیل را ببینی (که بعضی معتقدند برخی مشرکان آن‌ها را می‌پرستیدند) یـعـنـی بین تو و اهل ذمه [کفاری که تحت حکومت دولت اسلامی هستند] و مشرکان ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر ستاره‌هایی که انسان‌ها آن‌ها را می پرستند، شر و ضرر و زیان می‌باشد و حتما دفع بلا و گرفتاری کنید.

نظرات