آموزش بافت پلیور یقه هفت جلو بسته پسرانه بچگانه با دومیل + الگوی بافت یقه هفت

0

در این بخش آموزش بافت پلیور یقه هفت پسرانه برای پسربچه ها با آستین بلند و حلو بسته با روشی آسان و کاربردی برای افراد مبتدی قرار دادیم تا در فصل زمستان برای فرزندان و خانواده خودتان ببافید. در این روش بافت یقه هفت و آستین بسیار ساده و روان توضیح داده شده است. با ما همراه باشید.

آموزش بافت پلیور یقه هفت جلو بسته پسرانه بچگانه با دومیل + الگوی بافت یقه هفت

طریقه و روش بافت پلیور یقه هفت جلوبسته بچگانه

وسایل مورد نیاز برای بافتن این بلوز پسرزانه بسیار شیک ۳ کلاف ۱۰۰ گرمی- میل شمارۀ ۴ است. با هم شروع کنیم.

**- برای بافت تکۀ جلو ۶۲ دانه سر انداخته شود. تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید.
**- بعد از آن جهت بافت مدل شطرنجی و پیچ تیغ ماهی دانه‌ها را تقسیم‌بندی کنید.

رج اول:

**-  ۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو تا ۲۵ دانه تکرار کنید. ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر- (پیچ تیغ ماهی) ۲ دانه از رو- ۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو، تا ۲۵ دانۀ آخر تکرار کنید.

**- بافت را به همین صورت ادامه دهید.
**- هر ۵ رج یک‌بار روی ۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو ببافید.

** روی ۵ دانه از رو- ۵ دانه از زیر ببافید.
** هر ۴ رج در میان ۸ دانۀ پیچ تیغ ماهی را به این صورت جابه‌جا کنید.
** ۴ دانۀ اول را از میل خارج کرده با میل سمت راست ۲ دانۀ دوم را از رو گرفته و با میل سمت چپ ۲ دانۀ اول را از زیر گرفته، ۲ دانه را به میل سمت چپ برگردانید.

** ۴ دانه را ا زیر ببافید.

** ۴ دانۀ بعدی را از میل خارج کرده با میل سمت چپ ۲ دانۀ اول را از رو گرفته و با میل سمت راست ۲ دانۀ دوم را از زیر گرفته، ۲ دانه را به میل سمت چپ برگردانید و ۴ دانه را از زیر ببافید.
** به همین صورت بافت را تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ادامه دهید.
** بعد از آن جهت گودی حلقه آستین هر یک رج در میان از هر دو طرف بافت ۱+۲+۳ دانه کم کنید.

** بافت را تا بلندی ۳ سانتی‌متر دیگر ادامه دهید.

آموزش بافت یقه هفت

نحوه بافت یقه هفت برای پلیور جلو بسته

 • جهت بافت یقه دانه‌ها را شمرده و تقسیم بر ۲ کنید.
 • از سمت راست بافت دانه‌ها را بافته و ۳ دانه مانده به آخر جهت سجاف یقه از رو ببافید.
  ۳ دانۀ دیگر را از دانه‌های قسمت دوم گرفته و از رو ببافید که در کل دانه‌های سجاف یقه ۶ دانه می‌شود.
  بافت را برگردانید. تا بلندی ۱۵ سانتی‌متر بباید.
 • هر یک رج در میان یک دانه قبل از سجاف کم کنید.
 • در آخر دانه‌های باقیمانده را کور کنید و جهت بافت سمت دیگر یقه به این صورت عمل کنید.
 • ۶ دانه از پشت سجاف سمت راست دوباره دانه گرفته و ۶ دانه را جهت سجاف از رو ببافید.
 • بافت را مانند سمت راست تا بلندی ۱۵ سانتی‌متر ادامه دهید.
 • هر یک رج در میان بعد از دانه‌های سجاف یک دانه کم کنید. در آخر دانه‌های باقیمانده را کور کنید.

عکس الگوی بافت یقه هفت که شما به تعداد دانه های خودتون مدل رو ببافید

الگوی بافت یقه هفت برای پلیور بچگانه

آموزش بافت تکه پشت بلوز پسرانه

۶۰ دانه سر انداخته شود. تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید.

بعد از آن بافت را با یک رج از زیر- یک رج از رو تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ادامه دهید.
سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۱+۲+۳ دانه را هر یک رج در میان کم کنید.

افت را در ادامه تا بلندی ۱۲ سانتی‌متر ببافید.

بعد از آن جهت گودی یقه به اندازۀ دانه‌های سرشانۀ تکۀ جلو از سمت راست بافت دانه جدا کرده و همان تعداد دانه را تا بلندی ۳ سانتی‌متر با رج رفت و برگشت ببافید.
در آخر دانه‌ها را کور کنید.

از سمت چپ بافت به اندازۀ دانه‌های سمت راست دانه جدا کرده و قبل از اینکه ببافید، دان‌های باقیماندۀ وسط را کور کنید.
بعد دانه‌های سمت چپ را تا بلندی ۳ سانتی‌متر ببافید. در آخر دانه‌ها را کور کنید.

عکس مدل بافته شده

آموزش بافت پلیور یقه هفت جلو بسته پسرانه با دومیل + الگوی بافت یقه هفت

طریقۀ بافت آستین پلیور

۳۶ دانه را سر انداخته و تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید.
بعد از آن با مدل شطرنجی تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ببافید.

هر ۳ رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید.
سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت هر یک رج در میان ۱+۲+۳ دانه را کم کنید.
بافت را تا بلندی ۱۳ سانتی‌متر ادامه دهید.

هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید.
دانه‌های باقیمانده را کور کنید و آستین بعدی را به همین صورت ببافید.
درزهای سرشانه و درزهای کناری را دوخته و دانه‌های سجاف سمت چپ سمت راست را تا بلندی پشت یقه ادامه دهید.

سر آن را بعد از کور کردن دانه‌ها به سجاف سمت چپ بدوزید.

سجاف را نیز به یقه تکۀ پشت وصل کنید.

نظرات