آموزش تصویری بافت ست شال کلاه ساق زنانه و دخترانه با میل + مدلهای جدید

0

در این بخش با آموزش بافت ست شال کلاه ساق زنانه و دخترانه با میل به روش آسان برای افراد مبتدی به همراه تعداد دانه سر انداختن و سایز و مدلهای جدید ست شال کلاه ساق بسیار شیک برای ایده گرفتن بافت همراه ما در مجله حرف تازه باشید.

آموزش تصویری بافت ست شال کلاه ساق زنانه و دخترانه با میل + مدلهای جدید

طرز بافت ست شال کلاه ساق زنانه

برای بافت این مدل ابتدا طرح بافتی که مورد نظرتان هست را انتخاب کنید که متوانید ساده و جودانه و کشبافت انگلیسی و یا پیچ و تیغ ماهی و نخودی و پروانه و هر مدل بافتی که برای میل استفاده میشود را انتخاب کنید

یک مدل ممکن است چند نوع طرح بافته شود. این مدل با دو طرح و با یک روش بافته می شود. این مدل بافت به ۴ دانه تقسیم شده

رج ۱-*دانه اول را پشت بافت نگه می داریم دانه دوم را از زیر می بافید بعد دانه اول را–دانه سوم  را بافته بعد دانه چهارم را        می بافیم -*

رج ۲- همه از رو
رج ۳- از زیر

رج ۴- از رو

رج ۵-* اول دانه دوم  را بافته بعد دانه اول را–دانه سوم را پشت بافت نگه داشته دانه چهارم را بافته بعد دانه سوم را*
رج ۷- تکرار رج ۱

**این روش جا بجایی دو دانه بود**

نکته: برای بافت این مدل کاموا باید کمی ضخیم باشد که مدل برجسته شود

طرز بافت کلاه شل: دور سر را اندازه می گیرید
بعد از ۴ سانت کشباف یکی زیر یکی رو
هر ۱۰ دانه بافته یکی اضافه می کنید
رج پشت رو
رج سوم شروع به انداختن مدل می کنید
مدل کلاه شل است یعنی بلند تر از حد معمول بلندی و ارتفاع سر بافته میشود

طرز بافت شال: به اندازه پهنای دلخواه دانه سرانداخته ۴ رج کشباف بافته مدل راشروع می کنید
به اندازه بلندی دلخواه می بافید در آخر بافت ۴ سانت کشباف می بافید

طرز بافت ساق و دستکش :به اندازه دور مچ دانه سر انداخته کشباف یکی زیر یکی رو بافته مدل را تا هر اندازه که خواستید میبافید.

چند رج کشباف بافته کورمیکنید
هنگام دوخت درز دستکش قسمت خارج شدن انگشت شصت را نمی دوزید

عکس مدل بافته شده

طرز بافت ست شال کلاه ساق زنانه

روش دوم بافت این مدل:

برای این روش بافت به جای اینکه دو دانه را جا به جاکنید ۴ دانه جا به جا میشود

رج ۱-یکی زیر *–دو دانه اول راپشت بافت نگه داشته دانه سوم و چهارم را اول میبافید بعد دانه اول و دوم را –
دو دانه روی بافت نگه داشته دو دانه بعدی را می بافید بعد آن دو دانه نگه داشته را

رج ۲-رو
رج ۳-زیر
رج ۴-رو
رج ۵-یکی زیر *-دودانه روی بافت نگه داشته دودانه دوم را بافته بعد دودانه اول را-دودانه پشت بافت نگه داشته دوتای بعدی را بافته بعد دودانه نگه داشته را میبافید *
رج ۹-تکرار رج۱

 

چند مدل جدید ست شال کلاه ساق برای ایده بافت

در زیر چند مدل بافت برای شما در نظر گرفتیم که می توانید برای بافت ایده بگیرید و ببافید.

مدلهای جدید ست شال کلاه ساق زنانه و دخترانه

 

مدلهای جدید ست شال و کلاه و ساق

نظرات