تعبیر دیدن مردن (مرگ) در خواب

2

تعبیر دیدن مردن (مرگ) در خواب

تعبیر خواب مردن : بسیاری از انسانها از مردن میترسند , خواب مرگ یکی از خوابهایی است که فرد با دیدن آن دچار ترس و اضطراب میشوند , اکثر خوابهای مربوط به مردن بسیار وحشتناک و ترسناک است , ولی توجه داشته باشید که اکثر تعبیر خواب مردن خوب است . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب مردن را آماده کردایم با ما همراه باشید.

تعبیر خواب مردن

تعبیر خواب مردن حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرماید: دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است . تعبیر خواب زنده شدن مرده ای که معروف است دلیل بر مال است.

تعبیر خواب مردن حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال میگوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.
اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می‌رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان
اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.
اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.

تعبیر خواب مردن جابر مغربی

جابر مغربی میگوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

تعبیر خواب مردن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

تعبیر خواب مردن در کتاب سرزمین رویاها

شما مرده اید : خوشبختی و ثروت در انتظار شماست.
خواب ببینید که می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند.
نزدیکان شما میمیرد : پول , ارث
بچه ها می میرند : پول دریافت میکنید.
دوستان میمیرند : بر دشمنان غلبه میکنید.
یک مرده را می بوسید : عمرتان طولانی میشود.
شما کمک میکنید یک مرده را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز میشوید.

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن مردن (مرگ) در خواب

  1. ناشناس گفت:

    باسلام مادر بنده چند روزه فوت کردن بعد چند روز من یک شب با ناراحتی و دلتنگی بخواب رفتم ودر خواب دیدم مادرم با چادر سفیدی نشستن تا من ایشون رو دیدم خودم رو به روی پاهای ایشون انداختم و شروع به بوسیدن همراه با گریه وناله کردم وایشون سرم رو نوازش میکردن و معلوم بود ناراحتن لطفا خواب بنده رو تعبیر کنید ممنون

  2. پدرام گفت:

    با تشکر از مطالب جالب سایت .در خواب دیدم که کسی که میدونستم مرده زنده شده و دسته گلی برام هدیه آورده اما من از گرفتنش امتناع کردم و خیلی تو خواب میترسیدم و تمام فضای خوابم مثل یه دنیای دیجیتال در حال گذر بود میشه بگین تعبیرش چیه؟

نظرات