تعبیر دیدن مورچه در خواب

0

تعبیر دیدن مورچه در خواب

تعبیر خواب مورچه : معبران تعبیر خواب مورچه را در خواب به دوگونه جدا تعبیر میکنند , جنبه مثبت این است که مورچه ها با نظم و ترتیب و بطور دسته جمعی در ساخت لانه و جمع آوری آذوقه برای زمستان کار میکنند در خواب این را به پیشرفت و رسیدن به آرزوها تعبیر میکنند, و در دید منفی مورچه کوچک و ضعیف است به همین منظور تفسیر دیدن مورچه در خواب بیان کننده نارضایتی و ناراحتی شما از زندگی روزانه‌تان است. و یا مزاحمت دشمن کوچک و ضعیف , ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه به تعبیر دیدن مورچه در خواب پرداخته ایم با ما همراه باشید.

تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه در کتاب سرزمین رویاها

مورچه ها در حال كار : فعالیت شدید در كار
مورچه ها در خانه شما هستند : بیماری در خانواده
مورچه ها از درخت بالا می روند : بی آبرویی در آینده
مورچه ها روی خوراكی : خوشبختی

تعبیر خواب مورچه منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نیست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

تعبیر خواب مورچه لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو میگوید: تعبیر دیدن مورچه در خواب انجام کار سود آور است. خراب کردن لانه مورچه نشانه نابود کردن خوشبختی بدست خودتان است. اگر ببینید مورچه ای شما را گاز بگیرد تعبیرش ناراحتی و آزار و اذیتهای جزئی مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی است.

تعبیر خواب مورچه خالد بن العنبری

خالد بن علی بن محد العنبری میگوید: دیدن مورچه ها در خواب، بر عدهای از افراد ضعیف دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه ها وارد بدن او میشوند، از دنیا میرود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

نظرات