تفریحات

تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

1

تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

تعبیر خواب طلا (زر) : ارزش طلا در زندگی انسان نقش بسزایی داشته و دارد. و برای انسانها مهم بوده و است. اما دیدن طلا در خواب تعبیر دیگری دارد و بستگی به دیدن چگونه طلا در خواب دارد, دیدن طلا در خواب برای مرد و زن یکسان نیست, ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب طلا از دیدگاه معبران اسلامی را آمده کردایم.

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

تعبیر خواب طلا یوسف نبی (ع)

یوسف نبی علیه السلام گوید: هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد.

تعبیر خواب طلا ابن سیرین

ابن سیرین میگوید: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر در خواب ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.

تعبیر خواب طلا منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

تعبیر خواب طلا ابراهيم كرمانی

ابراهيم كرمانی میگويد: اگر كسی درخواب بيند زرو يا سيم می گداخت، دليل است كه بر زبان مردم افتد. اگر بيند كه زر به خروار به خانه برد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه زر همی خورد، دليل است كه به قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

تعبیر خواب طلا جابر مغربی

جابر مغربی میگويد: زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بيند كه زر و سيم به يك جا جمع بود، دليل است كه عز و جاه يابد. اگركان سيم بيند، دليل بود كه دختری مهتر به زنی گيرد، لكن اندوهگين شود. اگر بيند با زرگری نشسته و با او معامله می كرد، دليل كه او را با مردی دروغگو سر و كار افتد.

تعبیر خواب طلا مرحوم مجلسی

مرحوم مجلسی میگوید: اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

  1. تعبیر خواب النگو طلا گفت:

    ممنون از اطلاعات خوبتون

نظرات