تفریحات

تعبیر دیدن انتظار کشیدن و چشم انتظاری در خواب

0

در این بخش تفسیر و تعبیر خواب انتظار کشیدن و منتظر ماندن و چشم به راه بودن معشوق و خانواده و تاکسی و هواپیما و کسی بودن ,تعبیر خواب انتظار کشیدن مرده ,”تعبیر دیدن چشم انتظاری مرده” در در بیابان و یا جای سرسبز , تعبیر خواب منتظر ظهور امام زمان عج بودن, تعبیر دیدن “منتظر ایستادن” و تعبیر خواب انتظار برای خبر خوب و بد و «تعبیر خواب منتظر ماشین بودن» و … را میخوانید.

تعبیر خواب انتظار و منتظر ایستادن | تعبیر دیدن انتظار کشیدن و چشم انتظاری در خواب

تعبیر خواب انتظار کشیدن و منتظر ایستادن

انتظار به یک حالت قلبی و روحی اطلاق میشود برای چیزی که در انتظارش هستی، از لحاظ قلبی و روحی آماده میشوی تا با آن روبرو شوی…

اگر کسی خواب ببینید که منتظر کسی هست : یک دوست بد به شما نزدیک است و نمی تواند خیر و خوبی را به شما برساند.

اگر به فکر این هستید که رابطه ی خود را با او دوباره قوی کنید و به مانند گذشته با او باشید، این فکر رد از سرتان بیرون کنید، چون این فرد در این رابطه چه صدمه هایی به شما بزند.

تعبیر منتظر ماندن و چشم انتظاری

اگر فردی در خواب خود را در حالت انتظار کشیدن و منتظر ماندن ببیند بیانگر این است که یک دوست میخواهد پنهانی به شما کمک کند.

تعبیر منتظر گذاشتن معشوق

اگر در خواب منتظر رسیدن کسی هستید که دوستش دارید و چشم به راه معشوق هستید ، به معنی این است که در آینده روزگار خوش و ایام خوش خواهی داشت

تعبیر خواب منتظر ایستادن مرده

اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.

همانطور که بزرگان دین ما گفتند :همواره در شب صبح و شام در انتظار مرگ باش ، چرا که مرگ خواهى نخواهى به سراغ ما می آید

چشم انتظاری مرده را کشیدن در خواب می تواند این معنی را داشته باشد که شما اگر شخصی که مرده است را دوست دارید، یعنی ایامی خوشی منتظر شماست

حتما بطور کامل تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب آب خواستن مرده را بخوانید

امام صادق علیه السلام در مورد دیدن مرده در خواب اینطور می گویند که کسی که در خواب مرده ای را ببینید، برای بیننده خواب بزرگی، مال، جاه و عزت می آورد.

اگر در خواب دیدید انتظار انجام کاری را میکشید، یعنی دوستی می خواهد به صورت پنهانی به شما کمک کند.

تعبیر منتظر کسی بودن

اگر در خواب دیدید که چشم انتظار کسی هستید، بیانگر این است که قرار است یک دوست بد به شما نزدیک شود

مخصوصاً وقتی که چنین خوابی را می بینید، می توانید از آن به عنوان یک هشدار استفاده نمایید و در روابط خود بیشتر دقت کنید

نظرات