تعبیر دیدن قصر یا کاخ در خواب

0

تعبیر دیدن قصر یا کاخ در خواب

تعبیر خواب قصر : شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب قصر یا کاخهای زیبا را دیده باشید . تعبیر خواب قصر به این بستگی دارد که چگونه آن را در خواب ببینید . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما عزیزان تعبیر خواب قصر را آماده کردایم.

تعبیر خواب قصر

تعبیر خواب قصر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) میفرماید: تعبیر قصر در خواب بر هفت وجه است :
نعمت , ولایت و فرمانروائی , منزلت , ریاست , بزرگواری , پادشاهی , آرامش و آسایش .

تعبیر خواب قصر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی میفرماید: دیدن قصر در خواب زیادتی دولت است.

تعبیر خواب قصر ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد قصری شده‌ای، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، مخصوصاً اگر از خشت و گِل باشد، ‌‌‌‌‌اگر قصر را از آجر و گچ و سنگ ساخته باشند نیز تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود دارد. اگر ببینی روی قصر یا عمارتی نشسته‌ای یا از آن بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود،

تعبیر خواب قصر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند کوشک (کاخ) او خراب شد، دلیل بر تلف مال است. اگر ببیند آتش در کوشک افتاد، دلیل است پادشاه یا حاکم، مال او مصادره کند.

تعبیر خواب قصر خالد العنبری

خالد العنبری گوید: دیدن کاخ در خواب، برای افراد فاسق و گناهکار به نقص، تنگی، ثروت و سامان و درجه و مقام تعبیر میشود و برای افراد نیکوکار به کردار نیک، بالا رفتن درجه و مقام، پرداخت بدهی تعبیر میشود. اگر مردی در خواب ببیند که وارد کاخی شد، زن میگیرد.

تعبیر خواب قصر آنلی بیتون

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید در تالارهای كاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می كنید ، نشانه آن است كه امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده خواهید گرفت .
دیدن رقص و پایكوبی مردان و زنان و شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تالار كاخ ، علامت همنشین شدن با افرادی برجسته خواهد بود . اگر دختری از طبقة متوسط خواب ببیند كه در چنین میهمانی ای شركت دارد ، نشانة آن است كه در اثر بخشش دیگران یا ازدواج مقام بالایی به دست می آورد . اگر دختری از طبقة فقیر چنین خوابی ببیند ،نشانة آن است كه خیالبافیهای ناسالم و افكار پوچ و توخالی بیشتر اوقات بیداری او را پر می كند ، او بعد از این خواب باید سعی كند با تلاش و كار صادقانه زندگی خود را متحول كند و در برابر جاه طلبیهای خود مقاومت كند .

نظرات