تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب

0

تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب

تعبیر خواب غذا : توجه داشته باشید که دیدن غذا خوردن در خواب خوب است اما برای اینکه خواب شما درست تعبیر شود , دیدن شوری , شیرینی و تلخی غذا و طعام در خواب مهم است . ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر غذا و طعام را آماده کردایم.

تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب غذا و طعام اما صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لقمه عبارتند از: بوسه دادن , سخن لطیف , سود و منفعت.

تعبیر خواب غذا و طعام حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می گوید: هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است و دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است. طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است. گر بیند که غذای او را مرده خورده است، بیان گر آن است آن غذا گران خواهد شد. اگر در خواب و رؤیا مشاهده کردید که مرده غذایی به شما داد، نشانه ای از داشتن روزی حلال است.

تعبیر خواب غذا و طعام منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود.. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم باشد. اگر غذا ترش باشد غم می‌آورد. چنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است. اگر غذائی که می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می‌شوید. اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می‌شوید.اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید. اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می‌کنید به وسیله همسرتان پولی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب غذا و طعام محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است. اگر ناخوش بود، دلیل بر شر و بدی کند و سیر و پیاز در خواب، دلیل بر غم و اندوه کند و تباهی حال وی و گویند که، دلیل بر مال حرام کند و در آن راحت و خیر نباشد. اگر بیند که خورش تلخ و ناخوش خورد، دلیل بر درویشی و بیچارگی کند. اگر در خواب ببینی لقمه شیرین در دهان گذاشته‌ای، تعبیرش این است که حرف خوشایندی می‌زنی. تعبیر هر خوردنی خوشبوئی، خوبی و نیکی می‌باشد .

تعبیر خواب غذا و طعام ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خوردنی ترش و ناخوشایند و تلخ و شور، یـعـنـی رنج و اندوه می‌باشد. تعبیر خواب فروشندۀ غذا و خوردنی، شخصی “صاحب‌سخن” و “سخنور” می‌باشد.

نظرات