تفریحات

تعبیر دیدن رعد و برق و صاعقه در خواب

0

تعبیر دیدن رعد و برق و صاعقه در خواب

تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق : ابرها تشکیل میشوند و رعد و برق و صاعقه ایجاد میشود باران میبارد و به زمین حیاطی دوباره میدهد. ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب رعد و برق و صاعقه را برای شما عزیزان آماده کردایم.

تعبیر خواب صاعقه

تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: برق درخواب بر پنج وجه است: خزانه دار پادشاه، وعده بد، خیر، رحمت، راه راست.

تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: رعد و برق در خواب، خزانه دار پادشاه یا حاکم است. اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان. اگر ببیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر. بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی. اگر ببیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در آن خیر باشد. اگر ببیند برق می درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ باشد، خصوصا اگر که با برق، باد آهسته بوزد.

تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب ببینیم که آسمان منقلب است و صاعقه می درخشد و ابرها می غرند ، در زندگی ما تحولی پدید می آید. چنانچه در این حالت باران ببارد و آسمان آرام بگیرد رحمت خداوندی شامل حال ما می شود و اگر باران نبارد یا آسمان آرام نشود چندان مطلوب نیست. اگر ببینید که صاعقه زد و چیزی متعلق به شما را سوزاند هشداری است به شما که خطری تهدیدتان می کند. اگر به خانه زد آفت و بلائی در کمین بیننده خواب و خانواده اوست و اگر به خودش زد بلا در کمین خود اوست. اگر در خواب ببینید که صاعقه به درختی زد که آن درخت به شما تعلق دارد زیان مالی متوجه شما می گردد بخصوص اگر درخت باردار باشد.

تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا اگر صاعقه نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر است.

تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق ابراهیم کرمانی

اگر بیند که صاعقه بیفتاد و او بسوخت، به عذاب پادشاه گرفتار شود.

نظرات