آموزش بافت جلیقه پسرانه بچه گانه جلوباز جیب دار با دو میل

0

آموزش بافت جلیقه پسرانه جلو باز جیب دار با دو میل برای بچه ها و روش ساده و آسان بافت جلیقه پسرانه بچه گانه و چند مدل برای ایده بافت برای شما در این بخش از مجله حرف تازه اماده کردیم

آموزش آسان بافت جلیقه پسرانه بچه گانه جلوباز جیب دار برای افراد مبتدی

طرز بافت جلیقه پسرانه بچه گانه

این مدل از پایین بافته میشه
سه یا ۵ تا دونه سر بندازین
هر رج از دو طرف اضافه کنید تا اندازه مناسب
بعد راسته ببافین تا حلقه آستین و یقه
از سمت حلقه دو یا سه دانه به ترتیب کور کنید.
۳_۲_۱ (۳ تا کور کنید ببافید تا آخر برگردیدن ببافین تا سر رج اینار دو تا کور کنید بعد ادامه بافت، بعد یکی کور کنید دوباره ادامه بافت
همزمان با حلقه یقه هم بندازین

طرز بافت یقه جلیقه

برای یقه بعد از سجاف یا دانه کور شود. (هر رج یک دانه کور شود) تا اندازه دلخواه و بعد سرشانه را هم چند تا دانه نگهدارید و همون رو ببافین

بافت جیب جلیقه بچه گانه

برای قسمت جیب فقط یه مستطیل کوچک ببافین به لباس وصل کنی.
میتونین قست پایین جلیقه را صاف ببافین و هفتی نندازین
قسمت پشت فقط حلقه بندازین و صاف ببافین

عکس جلیقه پسرانه پایین هفتی

طرز بافت جلیقه دکمه دار پسربچه

آموزش بافتن جلیقه پسرانه با دو میل

توضیح مدل بافت ژته و دو تا یکی و جو دانه

ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
بافت جو دانه

آموزش بافت ژیله و جلیقه پسرانه دکمه دار

۱- ابتدا ۴۰ دانه ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍزید.

۲- شش دانه زیر، ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.

۳- شش دانه زیر، ۲ دانه زیر، ﺩﻭ دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.

۴- شش ﺭﺝ به همین ترتیب می باﻓﯿﻢ ﻭ سپس در بخش سجاف (که بافت رکن دارد) به این ترتیب ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺎﺯ می کنیم: ۳ دانه ﺑﺎﻓﺘﻪ، ﯾک ﮊﺗﻪ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻭ ۲ دانه دیگر را می بافیم.

۵- حال ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻓت را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩهید ﺗﺎ ﮐﺸﺒﺎف ﺗﻤاﻡ ﺑﺸود. توجه کنید که ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ ۱۸ ﺭﺝ می ﺒﺎﺷﺪ.

۶- حال ۲۶ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ می بافیم البته ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤاﻥ روند ﺣﺎﺷﯿﻪ.

۷- ﺑﻌﺪ ﺍﺯ بافت ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺳﻮﻡ، ۱۰ ﺭﺝ دیگر ساده بافی می کنیم و سپس باید ۴ ﺭﺝ، بافت رکن انجام دهیم.

بافت قسمت جودونه

بافت جودانه رو رج ۱ و ۲: ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو، تا انتهای رج به همین شکل ادامه می دهیم.

رج ۳: دانه های زیر را رو بافته و دانه های رو را به زیر می بافیم

مدل دوم

آموزش بافت جلیقه پسرانه بچه گانه جلو باز جیب دار با دو میل

طرز بافت یقه هفت جلیقه برای جلو

بعد ﺍﺯ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ۴، ۲ ﺭﺝ دیگر می بافیم و برای ﯾﻘﻪ ۶ دانه ﺣﺎﺷﯿﻪ را می بافیم ﻭ سپس ۲ دانه را ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ دانه ﻫﺎی رج های ﺑﻌﺪﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺝ می باشد.

نکته: ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﻘﻪ، ﺣﻠﻘﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ۱۲ دانه ﺑﺎﻓﺖ ﺭﮐﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۴ ﺭﺝ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﮐﻦ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ ۶ دانه ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۲ دانه ﺑﻌﺪﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻼﻝ ﺷﺪﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺩﺭ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۴ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺭ می ﺸﻮﺩ.
ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻞ دانه ﻫﺎ ۱۲ ﺗﺎ ۱۴ دانه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ۶ دانه ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۶ دانه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ می ﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ سپس ۶ دانه ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺻﺎﻑ ﮐﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

طرز بافت بافت ﺟﯿﺐ

همین ﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﺘﻪ می ﺸﻮﺩ وقتی ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ۱۸ دانه ﺭا، ۲ دانه ﺯﯾﺮ، ۲ دانه ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۲۰ ﺭﺝ ۱۸ دانه ﺭﺍ ﮐﻮﺭ می کنیم ﻭﺑﻘﯿﻪ ﺭﺝ ﺭا ﺍﺩﺍﻣﻪ می ﺪﻫﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﺭ که ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ۱۸ دانه ﺍﺿﺎﻓﻪ می کنیم ﻭ۲۰ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ می بافیم ‏( ﺩﺍﺧﻞ ﺟﯿﺐ‏) ﻭ ﺑﺎ ﺳﻮﺯﻥ کنارهای بافت را بهم می ﺪﻭﺯﯾﻢ.

طرز بافت ﭘﺸﺖ جلیقه

۱- برای بافت پشت جلیقه ۸۰ دانه ﺳﺮ می ﺍﻧﺪﺍزیم.

۲- دو دانه رو، ۲ دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.

۳- دو دانه زیر، ﺩﻭ دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.

۴- این بافت را ادامه دهید ﺗﺎ اندازه کشباف به اندازه کشباف جلو شود.

۵- بعد از کشباف، ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ می کنیم ﻭ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﮕﻮﯼ جلو، ۴ ﺭﺝ ﺭﮐﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻝ ﺟﻮﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ می کنیم.

۶- سپس ﺣﻠﻘﻪ آستین ﺭﺍ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺜﻞ جلو، ۴ دانه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﻪ آستین ﮔﺮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ داده ﻭ ﮐﻮﺭ می کنیم.
حال ﺗﯿﮑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺭﺍ که ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﻭﺻﻞ می کنیم.

مدل جلیقه پسرانه برای ایده بافتنی

آموزش آسان بافت جلیقه پسرانه بچه گانه جلوباز جیب دار برای افراد مبتدی

طر بافت ژیله و جلیقه بافتنی برای پسربچه ها

طرز بافت جلیقه یقه هفت پسرانه

مدل های جدید جلیقه پسرانه

نحوه بافت ژیله بچه گانه جلوباز و دکمه دار

نظرات