منظور از ارش البکاره و مهرالمثل چیست + مبلغ و قوانین ارش البکاره

1

شاید دو کلمه ارش البکاره و مهرالمثل برایتان آشنا بوده و به گوشتان خورده باشد ، اما معنی کلمه ارش البکاره و پاره کردن پرده بکارت و از بین بردن بکارت دختر در رابطه نامشروع و یا دوران عقد چیست و چه شرایط و قوانینی دارد‌؟ معنی کلمه مهرالمثل چیست و در چه مواردی در قانون اجرا میشود‌؟

منظور از ارش البکاره و مهرالمثل چیست + قوانین و مبلغ ارش البکاره و پاره کردن بکارت

ازاله و قوانین ارش البکاره و مهرالمثل چیست

مهرالمثل نوعی مهریه است و در واقع مانند مهریه برای زنانی باید پرداخت شود که زن به عقد دائم مرد در آمده باشد

اما مهریه برای عقد تعیین نشده باشد و یا مهریه ی تعیین شده ارزش مالی و اقتصادی نداشته و یا باطل باشد.

شرایط پرداخت مهرالمثل در رابطه نامشروع و یا عقد

پرداختن مهرالمثل از سوی مرد برای زن دارای شرایط است از جمله:

پس از عقد دائم رابطه زناشویی انجام شده باشد.

مهرالمثل برای تجاوز، یعنی اگر مردی بدون عقد کردن زنی و در اصل به زور با زنی رابطه جنسی برقرار نماید (که تجاوز محسوب میشود) در اینصورت باید به زن مهرالمثل پرداخت کند، یعنی مهریه ای که در عرف جامعه برای زنان هم شأن وی تعیین میگردد.

حال اگر در این رابطه جنسی پرده بکارت دختر هم از بین برود ارش البکاره (خسارت بکارت) هم باید پرداخت شود.

 ارش البکاره و ازاله بکارت چیست

پارگی پرده بکارت یا از بین رفتن آن از نظر علمی نقص عضو محسوب نمیگردد ولی در قوانین مجازات در همه کشورها ازاله بکارت، در موارد جنسی که موجب شکایت گردد، مجازات سنگینی دارد. جریمه ی ازاله بکارت در موارد غیر جنسی، مانند تصادفات یا حوادث نیز در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

با توجه به موازین شرعی و قانونی ارش البکاره برابر یک مهر المثل است که در تمام موارد با نظر کارشناس تعیین می گردد.

اگر میزان مهرالمثل بیش از دیه ی کامل زن باشد، بیشتر از یک دیه ی کامل تعلق نمیگیرد و محاسبه نخواهد شد.

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.»

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی

«هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱ : هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲ : رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.»

مهرالمثل در رابطه نامشروع

دیه مالی است که در قبال صدمه وارد به جسم و جان انسان باید از طرف عامل و مسبب صدمه به آسیب دیده پرداخت گردد و نوع و مقدار آن برای هر یک از اندام های بدن معین است و شارع آن را تعیین نموده است

اما مقدار ارش را شارع تعیین نکرده و قاضی مکلف است حسب مورد راسا با جلب نظر کارشناس مقدار آن را تعیین نماید.

دیه بر حسب گاو و گوسفند و شتر و درهم و دینار تعیین میگردد در حالیکه ارش بر اساس پول رایج مملکت مشخص می گردد.

قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن دیه ندارد ولی میزان ارش را می تواند با نظر کارشناس و بعضی موارد که قانون اجازه می دهد راسا تعیین میکند

مبلغ دیه پاره کردن پرده بکارت بطور غیر عمد

ماده ۱۵۰ قانون دیات: دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهرالمثل است (دیه کامل زن مذکور در آن ماده بابت پاره کردن مثانه است) و چون از جهت میزان دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه از بین رفتن پرده بکارت چه عمدا چه غیرعمدی همان مهرالمثل می باشد.

از بین بردن پرده بکارت دختر با انگشت یا چیز دیگر در صورتیکه موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار باشد مشمول ماده ۱۵۰ قانون دیات است و علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.

اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و در هر دو صورت چنانچه این عمل بوسیله اجنبی و غیر مجاز انجام شده باشد طبق ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی مرتکب تعزیر خواهد شد.

دیه پاره کردن بکارت و ارش ازاله بکارت

هرگاه کسى بکارت زنى را از بین ببرد، ضامن است و مقدار ارش ازاله بکارت، مهرالمثل باکره است.

اگر بعد از عقد معلوم شود زن باکره نیست، مرد نمى تواند عقد نکاح را فسخ کند مگر این که از اول شرط بکارت کرده باشد. ا

گر مرد با این شرط با زن ازدواج کند که او باکره باشد، ولى زن باکره نباشد، مرد مى تواند عقد را فسخ کند یا این که مقدار تفاوت مهر زن باکره و غیر باکره را از او بگیرد.

همچنین است اگر زن بکارت نداشته و پرده بکارت را ترمیم کرده باشد.

برای ازاله بکارت دیه معین نشده بلکه بر اساس نظر کارشناس ارش البکاره در این خصوص تعیین می شود.

 

1 دیدگاه در “منظور از ارش البکاره و مهرالمثل چیست + مبلغ و قوانین ارش البکاره

  1. طاها گفت:

    سلام اگر رابطه با رضایت دختر بوده باشه ولی عقدی صورت نگرفته باشه اگه شکایت کنه میشه زنا یا فقط دیه هست؟ مقدار دیه چقدره

نظرات