تعبیر دیدن رشوه دادن و رشوه گرفتن در خواب چیست

0

تعبیر خواب رشوه دادن به دیگری و فامیل و کارمند و یا اداره و رشوه گرفتن از دیگران و تعبیر دیدن گرفتن زیر میزی مامور دولت را در حالت های مختلف از معبران اسلامی و غربی در این بخش از سایت حرف تازه میخوانید.

تعبیر خواب رشوه | تعبیر دیدن رشوه دادن و رشوه گرفتن در خواب چیست

ما در بخش های قبلی تعبیر خواب پول و ثروت و تعبیر زیورآلات و … را برای شما منتشر کردیم که میتوانید در لینک های درج شده معنی و تفسیر رآن ها را اگر چنین خوابی دید بخوانید.

تعبیر خواب رشوه دادن و رشوه گرفتن چه معنی دارد

تعبیر خواب رشوه گرفتن و دادن از دین اسلام و در قانون اسلامی شرعا حرام است و مجازات دارد. حال اگر درخواب ببینیم به کسی رشوه میدهیم یا از کسی رشوه و زیر میزی میگیریم چه تعبیری دارد‌؟ در ادامه با ما همراه باشید

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: بطور کلی پول در خواب خوب نیست و داشتن پول چه کم و زیاد چه نشانه ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.

چنان چه از کسی پولی گرفتید چه پول رشوه و یا غیره ،آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید.

دیدن رشوه دادن در رویا

معنی این خواب بیانگر این است که پول و ثروت و موقعیتی خوب برای شما پیش می آید که باد اورده است.

اگر تاجر و کاسب و بازرگان است ، نشانگر این است که معامله کلان و پر منفعتی را انجام میدهد.

تعبیر دیگر این خواب این است که اگر از راههای مشکوک پول در می آورید بیانگر رهایی از یک بیماری و بهبود است.

رشوه دادن در خواب فردی ، به این معنی است که موقعیتی خوب را از دست دادید و زمانی را که برای حل مشکل خود به دست اورده بودید را سوزاندید و دچار ناراحتی و غم می شوید.

دیدن کسی در حال رشوه دادن به دیگری در خواب به این معنی است احتمال اینکه دچار ناراحتی شوید، وجود دارد.

نظرات