تعبیر دیدن پول دادن و پول گرفتن در خواب چیست

0

تعبیر خواب پول دادن و پول گرفتن چه معنی دارد؟ در این بخش از مجله حرف تازه با تعبیر خواب پول دادن و پول گرفتن به کسی, تعبیر دیدن پول گرفتن از پدر و مادر مرده و فامیل و پول دزدی و هدیه از منابع معتبر و معبران اسلامی و غربی در حالت های مختلف و انواع خواب در خدمت شما کاربران هستیم.

تعبیر خواب پول دادن و پول گرفتن | تعبیر دیدن پول دادن و پول گرفتن در خواب چیست

معنی تعبیر خواب پول دادن و پول گرفتن

آنلی بیتون می گوید: اگر دیدید که در خواب به کسی پول میدهید، یعنی دچار مشکل و بدبختی میشوید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: بطور کلی پول در خواب معنی خوبی ندارد و همان طور که در واقعیت کارساز و خوب است، اما در رویا معنی خوبی ندارد و اگر در خواب پول دیدید چه بگیرید و چه بدهید صدقه بدهید.

لیلا برایت می گوید:اگر در خواب پول پیدا کردید ، نشانه این است که از پس مشکلات تان بر می آیید .

اگر در خواب پولی گم کردید ، بیانگر این است دچار بدشانسی در کارهایتان می شوید

لیلا برایت می گوید: اگر فردی در رویا ببینید کسی برای شما حواله و یا چک پول فرستاده به معنی این است که هدیه و کادویی سوپرایز میگیرید

معنی تعبیر خواب پول گرفتن از مرده

تعبیر پول گرفتن از مرده یعنی آن فرد مرده زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده است.

آنلی بیتون می گوید: اگر دیدید که در خواب به کسی پول میدهید، یعنی دچار مشکل و بدبختی میشوید و این خواب تعبیری خوبی برای شما ندارد

دیدن پول دادن به دیگران در رویا

مطیعی تهرانی می گوید: دادن پول به کسی نشانه ایجاد ناراحتی برای گیرنده پول است که ناخواسته او را دچار ناراحتی و مشکل کردید.

در کتاب سرزمین رویاها درباره این رویا آمده است:

شما به کسی پول می‌بخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز

به شما پول می‌بخشند: پول به دستتان می‌آید

نظرات