تعبیر دیدن لوستر و چلچراغ در خواب

0

تعبیر خواب لوستر و چلچراغ، تعبير خواب لوستر فروشی از دیدگاه های مختلف ،تعبیر دیدن خرید و فروش لوستر , تعبیر لوستر شکسته و کهنه و تعبیر لوستر لوکس و مجلل و گرانقیمت از طلا و نقره و کریستال در خواب همراه ما باشید.

تعبیر خواب لوستر و چلچراغ | تعبیر دیدن لوستر و چلچراغ در خواب

تعبیر دیدن لوستر و چلچراغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر فردی در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می‌بندید که جایی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می‌گوید کاری نیک انجام می‌دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می‌رسد.

ابراهیم کرمانی گوید: چراغ در خواب، خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است

جابرمغربی گوید: اگر بیند از آتش زنه لوستر و چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید.

حضرت امام جعفر صادق امام میفرماید:

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

پادشاه

قاضی

فرزند

عروسی

ولایت وحکومت

سرای و خانه

مهترو رئیس

شادی

علم

توانگری ثروتمندی

عیش خوش و زندگی راحت

کنیزک

منفعت

آن چه بیند همچنان است

تعبیر خواب لوستر از حضرت یوسف

دیدن شمع و چراغ فرزند بود

اگر فردی در خواب لوستر و لامپ و چراغ ببیند ، بیانگر آن است که از امکانات غیر منتظره ای استفاده می کنید و به دلخواه خود خوش می گذرانید .

تعبیر خواب لوستر شکسته و تعبیر خواب لوستر فروشی

تعبیر خواب لوستر شکسته و کهنه

تعبیر دیدن لوستر شکسته و کهنه در خواب ، به معنی آن است که در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار بحران و کسادی می گردد .

دیدن لوستری خاموش در رویا ،به معنی این است که در آینده دچار بیماری و روزهای سخت و رنج آور می شوید.

تعبیر خواب لوستر فروشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید لامپ‌های بشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می‌دهید

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.

دیدن چلچراغ در خواب دختر جوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ و لوستر روشن در خواب ببیند خواستگاری مناسب پیدا می‌کند.

تعبیر خواب چراغ نفتی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می‌رساند.

تعبیر خاموش کردن لوستر

اگر در خواب ببینید لامپی یا لوستری را خاموش می کنید از انجام یک کار خیر عمدا باز می ایستید یا مانع انجام کار خوب می شوید

اگر در خواب ببنید که لامپی را شکستید چنانچه لامپ روشن باشد یک جرم با خلاف عمومی مرتکب می شوید که از جهت قانونی هم قابل تحقیق و بررسی است

چنان چه خاموش باشد زیان کاری نهان تعبیر می شود یعنی درخفا و پوشیده و به کسی آسیب می رسانید .

تعبیر روشن کردن لوسترها و چراغ های زیاد

اگر در خواب ببینید لامپ های بیشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می دهید

اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر می خیزد از سرمایه زیاد سود کم می برید و در واقع از سود زیان می کنید و چنان چه لامپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می گردد

نظرات