همه جا با فرادرس

تعبیر دیدن پادشاه در خواب

0

تعبیر دیدن پادشاه در خواب

تعبیر خواب پادشاه در خواب بستگی دارد به اینکه پادشاه را چگونه در خواب ببینید. تعبیر خواب پادشاه بسیار است ما در این مطلب از سایت مجله اینترنتی حرف تازه تعبیرهای مختلفی از دیدن پادشاه در خواب برای شما عزیزان آمده کرده ایم.

تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه حضرت امام جعفر صادق

اگر كسي پادشاه را گشاده روي و خرم بيند، دليل است كه كار او گشاد شود.
اگر حاجب و دربان پادشاه را ببینی، تعبیرش این است که از انجام کارها درمانده و ناتوان می‌شوی ولی سرانجام به خواسته‌ات خواهی رسید.
اگر ببینی وارد حرم پادشاهی عادل شده‌ای، یـعـنـی کارهای فراوانی انجام خواهی داد، ولی اگر ببینی وارد حرم پادشاهی ظالم شده‌ای، یـعـنـی کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو خواهد شد.

تعبير خواب پادشاه حضرت دانيال

اگر بيند كه پادشاه او را جامه داد و كلاه داد، دليل كه بر مردمان خويش رئيس و الي گردد. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه است پاكيزه، دليل بود بر شرف و اقبال و صلاح كار ودرازي عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه چركين و دريده بود، دليل بود بر بدي حال پادشاه و عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه دستار است، چنانكه در روزگار رسول (ص) بر سر صحابه است، دليل كه به پادشاه عدل و انصاف برسد. اگر بيند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او شد، دليل كه مملكت جهان بگيرد و بر آن قرار گيرد. اگر بيند پادشاه شد، دليل كه بيننده خواب توانگر شود. اگر بيند پادشاه در كوچه يا در سراي او درآمد، چنانكه در آمدن او به زاري و انكار است، دليل است كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه. اگر بيند در آمدن او آنجا چيزي منكر نبود، دليل است هيچ مضرت و زيان به اهل آن موضع نرسد.

تعبیر خواب پادشاه محمد ابن سیرین

اگر ببینی فرعون یا یکی از پادشاهان ستمگر وارد شهری شده است و در آنجا اقامت کرده، تعبیرش این است که روش و سنت فرعون در آن سرزمین جریان پیدا می‌کند. اگر در خواب ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند، تعبیرش این است که پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند. اگر ببینی در جنگ و دشمنی پادشاه را شکست داده‌ای، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و به مقصودت می‌رسی . اگر در خواب ببینی چتر پادشاه را در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند پادشاهي بمرد و دفنش نكردند و بر وي نگريستند و جنازه او برنداشتند، دليل است بعضي از سراي او خراب شود و باشد كه متفكر دل و رنجور شود. اگر پادشاه به خواب بيند كه كعبه سراي او است، دليل كه هرگز در مملكت او زوال نباشد و از دشمن ايمن است. اگر ديد به كسي سلام مي كرد و يا كسي بدو سلام كرد، دليل ايمني است از غم و اندوه و خلود. اگر پادشاه بيند كه رسن در دست داشت يا دست در رسن زده است، دليل است كه به راه راست رود و بر جاده عدل و انصاف اقامه نمايد. جابرمغربي گويد: اگر بيند در نزد پادشاه بزرگ بود، دليل است كه از پادشاه بهره ونصيب يابد. اگر پادشاه را در لباسي نيكو بيند، در سرائي يا در كوچه اي كه منسوب به او است، دليل است بر زيادتي وبزرگي پادشاه و ولايت و عزت و جاه وي و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بيند در پادشاه نقصاني است، تاويلش به خلاف اين بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پادشاه به روي ختفه است، دليل است پادشاهي بر وي بماند. اگر پادشاه بيند كه به زمين فرو شد، دليل كه مردي پادشاه را حرمت و منزلت بيفزايد.

تعبیر خواب پادشاه آنلي بيتون

ديدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود مي كوشيد غرور را از خود دور كنيد . اما جاه طلبي همچنان بر شما حاكم است .
اگر خواب ببينيد پادشاهي تاجدار هستيد ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان و همكاران خود به مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .
اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگيريد ، نشانة آن است كه براي كوتاهي در انجام وظايف خود سرزنش خواهيد شد .
اگر دختري خواب ببيند به حضور پادشاه رسيده است ، نشانة آن است كه با مردي ازدواج خواهد كرد كه از او حساب مي برد .
اما اگر خواب ببيند از جانب پادشاه مورد التفات قرار مي گيرد ، علامت آن است كه بر مقامي والا ارتقاء مي يابيد و از روي تفاهم با مردي ازدواج مي كند

نظرات