تعبیر دیدن لیمو ترش و لیمو شیرین و عمانی در خواب

0

تعبیر خواب لیمو ترش و لیمو شیرین و لیمو عمانی و تعبیر دیدن درخت لیمو بی بار و خشک و درخت لیمو پرثمر ,تعبیر خوردن لیمو ترش و شیرین در خواب, گرفتن و خرید و فروش لیمو, تعبیر دیدن لیموی زرد و سبز در خواب را در مجله حرف تازه می بینید

تعبیر خواب لیمو چیست | تعبیر دیدن انواع لیمو و درخت لیمو در خواب

تعبیر خواب لیمو ترش

بطور کلی دیدن خوراکی و غذاهای ترش تعبیر خوبی ندارد و نشانه گرفتاری و مشکل برای بیننده خواب است‌. لیمو، به سرزنش کردن نیز، تعبیر میشود.

ما در بهش های قبلی تعبیر دیدن چیدن میوه ، تعبیر دیدن میوه و … را برای شما منتشر کردیم که میتوانید در لیک درج شده بخوانید

دیدن لیموترش در خواب نشانه شروع یک شکست و به مشکل افتادن فرد بیننده رویا است و حوادث ناگواری که شما را نگران و درون احساس افسردگی فرو می‌برد. به معنای دیگر اینکه به زودی تجربه پنهان شدن از دوستان و خانواده خود را در فضایی نا امن پیدا خواهید کرد و می‌تواند به شنیدن اخبار شوکه کننده و تلخ نیز تعبیر شود

مطیعی میگوید: بطور کلی خرید و فروش و خوردن و گرفتن، کاشتن و چیدن لیمو ترش در خواب خوب نيست و شروع مشکلات و خبر بد را به او می رساند.

تعبیر دیدن لیمو شیرین

مطیعی تهرانی میگوید: دیدن لیمو شيرين به دلیل زردی رنگ آن از نظر معبران اسلامی تعبیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب لیمو برای زن حامله

تعبیر دیدن خوردن لیموی شیرین و ترش

دیدن خوردن لیمو شیرین در خواب بیانگر رسیدن به خوشبختی و کامروایی بعد از تلخی ها و ناکامی ها است‌

در تعبیر دیگر گفته شده است خوردن لیمو در خواب، علامت حقارت و نومیدی است.

تعبیر دادن و گرفتن لیموی شیرین

اگر ليموی شيرين پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد آورده نصيب شما می شود

اگر شما ليموی شيرين پوست بکنيد و به ديگری بدهيد نشانه رسیدن به روزهای خوش و کامرایی است و پایان سختی ها و مرارت ها.

ابن سیرین میگوید: دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.

تعبیر درخت لیمو و دیدن لیمو روی درخت

آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید، علامت آن است که به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت که منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است.

درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر میشود.

تعبیر خواب درخت لیمو

 

تعبیر خواب لیموی عمانی و خشک

دیدن لیموی خشک شده در خواب، نشانه جدایی و طلاق از همسر است.

تعبیر لیمو زرد و لیموی سبز

دیدن لیموی سبز در خواب، نشانه ابتلا به بیماری واگیردار است.

دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است.

تعبیر لیمو از کتاب سرزمین رویاها

درخت لیمو : هشدار برای اصلاح روش زندگی

لیموی سبز : شما سبک مغز هستید

برگ درخت لیمو : یک سفر خارج از کشور خواهید کرد

لیموهای رسیده : سخت عاشق می شوید

شما لیمو می خورید : ناکامی

آب لیمو : سلامتی

لیموشیرین : خوشبختی

آب لیمو می گیرید : از شر دشمنانتان خلاص میشوید.

نظرات