آموزش تصویری ۳ مدل بافت پاپوش زنانه با میل و کاموا +تعداد دانه

0

آموزش تصویری بافت پاپوش زنانه با دو میل در دو مدل متفاوت و شیک ساهده و دو رنگ با مدل های تزیین با پاپیون و گل بافتنی دخترانه و زنانه بزرگسال را گام به گام در مجله حرف تازه برای شما آموزش میدهیم.

آموزش تصویری 3 مدل بافت پاپوش زنانه با میل و کاموا +تعداد دانه

بافت پاپوش زنانه با دو میل

برای بافتن این مدل پاپوش ابتدا ۲۶ دونه سر بندازید ، نهایت ۳۰ اگه پاتون پهن هست
با میل ۳ تا ۳ و نیم و کاموای نازک مثل اکریل تاپ

آموزش تصویری 3 مدل بافت پاپوش زنانه (روفرشی) با میل +تعداد دانه

اگه میل ۳ باشه تا ۳۰ تا دونه خوبه اگه ۳ و نیم باشه ۲۶ خوبه

۳۱ خط رکن ببافید و بعدش ۴ رج ساده بافی و بعد دو خط رکن از روی عکس بشمارید چند تا ۴ راه و چند تا دو خط اون قسمت سفید ۴ راه هست
که تو عکسم نوشته ۹ بار ساده بافی ۴ راه

نحوه بافت پاپوش زنانه با میل
۸ بارم خط های دوتایی رکن

بعدش دوباره ۳۱ راه یا ۳۱ خط رکن ببافید و کور کنید

عکس مدل بافت گفته شده

اموزش کشبافت سلانیک در بافت پاپوش

توجه: بافت رکن به بافتی گفته میشود که هر رج همه از زیر یا همه از رو بافته میشود

نحوه اندازه گیری پا و تعداد دانه

برای اینکه بدانید برای بافت پاپوش بافتنی زنانه چگونه اندازه پا را بگیرید و چه تعداد دانه سر بیندازید کافیست به اندازه دو سوم قد پا ضربدر در ۲ دانه سر بندازید.
و ضخامت کاموای متوسط ۹۰ دانه باشد

آموزش گام به گام بافت پاپوش زنانه با دو میل

۱- بافت پاپوش از کف پا با مدل بافت ابری یا رکن شروع می شود.

۲- هشت خط رکن ببافید.

۳- سپس یک رج یکی از رو و یکی از زیر ببافید. (دانه اول را از رو ببافید تا دانه های زوج از رو باشد).

۴- بدنه پاپوش را کشباف سلانیک ببافید و دانه های رو همه از رو بافته می شوند.

۵- برای بافت دانه های زیر، نخ را از داخل گره رج قبل که در تصویر زیر با نوک میل نشان داده شده بگیرید (نه از نخ روی میل) و از زیر ببافید.

توجه: کشباف سلانیک چیست: به بافتی گفته میشود که بافت پفکی و برجسته می شود.

۷- بافت کشباف را ادامه دهید تا جایی که دانه های زیر، ۱۲ رج شود.

۸- بعد از دو طرف بافت ۳۶ دانه بشمرید و روی دانه ۳۶ را نشانه بگذارید.

۹- میان کار ۱۸ دانه باید بماند.

۱۰- اگر تعداد دانه های شما کمتر یا بیشتر از این تعداد است، تعداد دانه ها را بر ۵ تقسیم کنید و حاصل هر چه شد دانه های وسط است.

۱۱- مثلا ۸۵ دانه دارید تقسیم بر ۵ می شود ۱۷ (۱۷ دانه وسط کار و دو طرف ۳۴ دانه)

۱۲- سی و شش دانه اول را مثل رج های قبل کشباف ببافید.

۱۳- بعد از نشانه ۹ مرتبه (دو تا یکی از زیر) کنید.

۱۴- دو تا یکی را زیر ببافید.

۱۵- مجددا ابری یا رکن ببافید، ۵ خط رکن کافیست.

۱۶- از دو طرف ۳۰ دانه شمرده و روی ۳۰ امی ها را نشانه بگذارید.

۱۷- بیست و یک دانه وسط کار می ماند.

۱۸- تا دانه نشانه، بافت را کور می کنیم.

۱۹- حالا تا دانه نشانه بعدی ۳ تا یکی کور می کنیم.

۲۰- از بعد نشانه مجددا معمولی کور می کنیم.

۲۱- بافت به این شکل شده ، مقداری نخ برای دوخت اضافه گذاشته و بقیه را می چینیم.

۲۲- پاپوش را تا زده و درز پشت و کف را بدوزید.

عکس مدل بافت

نحوه بافتن روفرشی دخترانه با دو میل

 

نحوه دوختن پاپوش

دوخت را از روی کار انجام داده و دانه ابری دو طرف را بگیرید تا دوخت تمیزتر و دهانه پاپوش کمی تنگ تر شود.

لبه کار را با رنگ دلخواه حاشیه بافی کنید.

 نحوه بافتن پاپوش دخترانه با بافت کشباف سلانیک

۷۸ دونه سربندازید و شروع به بافت رکن کنید.(توضیح بافت رکن در بالا گفته شد)
همه دانه ها را از رو بافته

۹ خط رکن ببافید.

یک رج یکی از زیر و یکی از رو ببافید. دانه های روج از رو باشد. (یعنی دانه دو ، چهارم و … رو)

از رج بعد، برای بافت دانه های زیر، نخ را از دانه زیر رج قبل بگیرید. (کشباف سلانیک)

دانه های زیر کشباف را (از طول بافت) بشمارید باید ۱۰ تا باشد.

یک رج همه را از رو ببافید.

۲۵ دانه از رو ببافید. ۱۴ مرتبه دو تا یکی از رو ببافید. ۲۵ دانه باقیمانده را هم از رو ببافید.

یک رج دیگر همه از رو ببافید تا دو خط رکن داشته باشید.

۲۳ دانه رو ببافید. ۹ بار دو تا یکی از رو کنید. ۲۳ دانه باقیمانده را ببافید.

یک رج دیگر همه از رو ببافید.

۲۳ دانه ببافید. ۹ دانه کور کنید. ۲۳ دانه ببافید.

۲۳ دانه از رو ببافید. برگردید و از رو ببافید.

در کل ۶ خط رکن شود و دانه ها را کور کنید.

نخ را به کناره بافت طرف دیگر وصل کنید.

برای بند ۱۰ دانه سر بیندازید. اگر رویه پای شما برجسته است، ۱۲ یا ۱۵ دانه سربیندازید و دو رج رکن ببافید.

رج بعد ۵ دانه مانده به آخر، برای جا دکمه ۲ تا یکی کرده و یک ژته بزنید.

تا ۶ خط رکن ببافید و دانه ها را کور کنید.

برای بافت لنگه دیگر دقت کنید که بند قرینه این لنگه بافته شود.

پاپوش را تا کنید و درز کف و پشت آن را بدوزید و دکمه بگذارید.

عکس مدل توضیح داده شده

روش بافتن روفرشی دخترانه

نظرات