بزرگترین و کوچکترین عدد شش رقمی کدام اعداد هستند ؟ + گزینه های صحیح

0

در این بخش کوچکترین عدد شش رقمی کلاس چهارم و بزرگترین عدد شش رقمی زوج ،کوچکترین ۱۰۰۰۰۰و بزرگترین ۹۹۹۹۹ و بزرگترین و کوچکترین عدد ۶ رقمی زوج بدون تکرار و با تکرار به همراه گرینه صجیج جواب و چند نمونه سوال درباره عدد شش رقمی را در ادامه دریافت کنید

بزرگترین و کوچکترین عدد شش رقمی کدام اعداد هستند ؟ + گزینه های صحیح

 

کوچکترین عدد شش رقمی چیست ؟

گزینه صحیح این سوال عدد ۱۰۰۰۰۰ می باشد

بزرگترین عدد شش رقمی کدامند ؟

بزرگترین عدد ۶ رقمی نیز ۹۹۹۹۹ می باشد

کوچکترین عدد شش رقمی زوج بدون تکرار کدامند ؟

۱۰۲۳۵۴

بزرگترین و کوچکترین عدد شش رقمی زوج بدون تکرار و با تکرارچیست

کوچک ترین عدد ۶ رقمی زوج با ۵.۳.۲

۲۰۰۲۳۵

کوچکترین عدد ۶ رقمی زوج چیست

میشه ۹۸۷۶۵۴

بزرگترین عدد ۷ رقمی زوج چیست

میشه ۹۸۷۶۵۴۲

تفاوت بزرگترین و کوچکترین عدد ۶ رقمی با ارقام ۰ ، ۴ ، ۶ و ۸ چیست؟

پاسخ ۱:

Case1: باید از هر رقم استفاده شود.

**در این حالت اگر تمام رقمها حداقل یکبار استفاده شوند ، در این حالت بزرگترین عدد شش رقمی ۸۸۸۶۴۰ است.

**کمترین شماره شش رقمی ۴۰۰۰۶۸ است.

**بنابراین ، تفاوت ۸۸۸۶۴۰-۴۰۰۰۶۸ = ۴۸۸۵۷۲ است.

**اگر صفر (ها) به عنوان ارقام پیشرو استفاده شود ، کمترین تعداد ۰۰۰۴۶۸ و اختلاف ۸۸۸۱۷۲ خواهد بود.

Case2: همه رقم ها نیازی به استفاده ندارند.

در حالت افراطی که می گیرم (فقط از رقم ۸ استفاده می شود) بیشترین تعداد ۸۸۸۸۸۸ و کوچکترین آن ۰۰۰۰۰۰ است (لطفا توجه داشته باشید که این مقدار + ve یا -ve ندارد).

بنابراین اختلاف ۸۸۸۸۸۸-۰ = ۸۸۸۸۸۸ خواهد بود.

اگر صفر مجاز نباشد می توانیم ۴۰۰۰۰۰ را به عنوان کمترین عدد بدست آوریم.

بنابراین اختلاف ۸۸۸۸۸۸-۴۰۰۰۰۰ = ۴۸۸۸۸۸ خواهد بود.

**پاسخ ۲:

برای درک این پاسخ دو مفهوم وجود دارد: ۱) چگونه می توان بزرگترین تفاوت را تنظیم کرد. بزرگترین تفاوت با کم کردن کوچکترین عدد از بزرگترین تشکیل شده است.

۲) نحوه تهیه بزرگترین و کوچکترین اعداد.

بیشترین تعداد با استفاده از رقم حداکثر به عنوان بیشترین رقم در سمت چپ تشکیل شده است. در این حالت ۸ و از آنجا که رقم ها می توانند بیشترین تعداد را تکرار کنند ۸۸۸،۸۸۸ است. کوچکترین با استفاده از کوچکترین رقم در این مورد ۰ تشکیل شده است ، اما از آنجا که مهمترین رقم نمی تواند ۰ باشد ، عدد ۴۰۰۰۰۰ است. این بیشترین اختلاف را ۴۸۸٫۸۸۸ ایجاد می کند

 

چند عدد شش رقمی زوج بدون ارقام تکراری وجود دارد؟

کل اعداد شش رقمی بدون تکرار ارقام برابرند با:

۹*۸*۷*۶*۵*۴ یعنی ۶۰۴۸۰ عدد
از این تعداد، حساب می کنیم چند تا فرد هستند. اگر تعداد اعداد فرد را کم کنیم، تعداد اعداد زوج به دست می آید.
تعداد اعداد فرد بدون تکرار ارقام به صورت زیر محاسبه می شود:
رقم یکان: ۵ انتخاب
رقم های بعدی به ترتیب: ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و ۴ انتخاب
یعنی در کل تعداد ۸*۷*۶*۵*۴*۵ عدد فرد داریم. (۳۳۶۰۰ عدد)

بنابراین تعداد اعداد زوج برابر است با: ۲۶۸۸۰ عدد

منابع: گرداوری مجله اینترنتی حرف تازه و برگرفته از svcministry.org

نظرات