نمونه قرارداد اجاره نامه مسکونی و تجاری و اداری

0

نمونه قرارداد اجاره نامه مسکونی و تجاری و اداری

قرارداد اجاره به عقد قرارداد بین موجر و مستاجر گفته میشود که بر اساس زمان و تاریخ و مبلغ مشخص ملک مسکونی اعم از آپارتمان و منزل یا تجاری و اداری را در اختیار مستاجر قرار میدهد. حالا در این بخش چند نمونه قرارداد اجاره نامه و قولنامه تجازی و مسکونی و اداری را به همراه نحوه نوشتن و انعقاد قرارداد قولنامه و متن فسخ قرارداد اجاره نامه با شرایط و مفاد قرارداد هم برای موجر و هم برای مستاجر را برای دانلود با کیفیت بالا قرار دادیم که میتوانید به راحتی دانلود کنید و قبل از معامله حتما آن را بخوانید و آگاهی داشته باشید

نمونه قرارداد اجاره نامه | دانلود فرم قرارداد اجاره نامه مسکونی و تجاری و نحوه نوشتن قولنامه

معنی کلمات موجر و مستاجر و مستأجره

اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

اجاره نامه چیست

اجاره ‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره که فرم مانند است، گفته می‌شود که بین مالک (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می ‌شود که شامل مشخصات طرفین قرارداد و میزان اجاره بها و مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن می باشد.

موارد قانونی اجاره 

در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:

۱- اجاره اشیاء

۲- اجاره حیوانات

۳- اجاره اشخاص

 

نمونه قرارداد اجاره نامه مسکونی طبق ثبت اسناد و املاک کشور

اطلاع از احکام و شرایط مربوط به انعقاد قرارداد اجاره آپارتمان زمانی مفید واقع می شود که نمونه ای از قرارداد ارائه شده و بر اساس استانداردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور است که اگر طرفین قرارداد بخواهند می توانند در صورت توافق بندهایی را از آن حذف و یا به آن اضافه کنند .

 

ماده ۱ – طرفين قرارداد

۱ – ۱ ) موجر/ موجرین ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. كد ملي ……….. متولد ……….. ساكن ……….. تلفن ………..

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. متولد ……….. به موجب ………..

۲ – ۱ ) مستاجر/مستاجرین ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. كد ملي ……….. متولد ……….. ساكن ……….. تلفن ………..

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. متولد ……….. به موجب ………..

 

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات مورد قرارداد اجاره نامه

عبارت است از تملیک منافع ……….. دانگ/دستگاه/یک باب ……….. واقع در ……….. دارای پلاک ثبتی شماره ……….. فرعی از ……….. اصلی ……….. بخش ……….. به مساحت ……….. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……….. صفحه ……….. دفتر ……….. به نام ……….. مشتمل بر ……….. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب /گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی / شوفاژ روشن /غیر روشن / کولر / پارکینگ ……….. فرعی به متراژ ……….. متر مربع / انباری فرعی ……….. به متراژ ……….. متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ……….. و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

 

ماده ۳ – مدت اجاره

مدت اجاره ……….. ماه/سال شمسی از تاریخ … / … / …۱۳ الی … / … / …۱۳ می باشد.

 

ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت

۴ – ۱ ) میزان اجاره بها جمعاً ……….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ……….. ریال که در اول / آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود .
۴ – ۲ ) مبلغ ……….. ریال از طرف مستاجر / مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چک به شماره ……….. بانک ……….. شعبه ……….. پرداخت شد و یا نقداً / طی چک شماره ……….. بانک ……….. شعبه ……….. در تاریخ … / … / …۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد .

 

ماده ۵ – تسليم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاريخ … / … / …۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند .

دانلود فرم و نمونه قرارداد اجاره نامه

نمونه قرارداد اجاره نامه اپارتمان و خانه مسکونی

دانلود فرم قولنامه مسکونی و تجاری

نحوه نوشتن قولنامه

نمونه قرارداد اجاره نامه | دانلود فرم قرارداد اجاره نامه مسکونی و تجاری و نحوه نوشتن قولنامه

 شرايط و آثار قرارداد اجاره نامه

۶ – ۱ ) مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .
۶ – ۲ ) مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیردارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود . در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .

۶ – ۳ ) موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیومیت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد . بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .
۶ – ۴ ) در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش ازیک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد .

۶ – ۵ ) پرداخت هزنه های مصرفی آب / برق / گاز/ تلفن / شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید .
۶ – ۶ ) پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره ) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است .
۶ – ۷ ) پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، ،شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .

 

۶ – ۸ ) مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستاجر می باشد .
۶ – ۹ ) در خصوص اماکن تجاری مبلغ ……….. ریال به حروف ……….. ریال به عنوان حق سرقفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است .
۶ – ۱۰ ) مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره ، مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .

 

۶ – ۱۱ ) موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید .
۶ – ۱۲ ) در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستاجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
۶ – ۱۳ ) تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .

۶ – ۱۴ ) مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ……….. ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد ، به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است .

ماده ۷

كليه اختيارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .
بیشتر بخوانید: فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان مدت

ماده ۸

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود .

 

ماده ۹

به استناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نماید .

ماده ۱۰

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ……….. بطور جداگانه ای به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ ……….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده ۱۱

اين قرارداد در تاريخ … / … / …۱۳ ساعت ……….. در دفتر مشاور املاك ……….. به نشاني ……….. در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند و هر سه نسخه داراي اعتبار واحد است .

ماده ۱۲

موارد حقوقي اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .

توضیحات : امضاي موجر امضاي مستاجرین امضاي شاهد ۱ امضاي شاهد۲

برگرفته از مشاوره حقوقی دینا

نظرات