تعبیر خواب پریود شدن و عادت ماهانه و قاعدگی

0

تعبیر خواب پریود شدن و عادت ماهانه و قاعدگی

تعبیر خواب پریود شدن و خون دیدن و حیض و قاعدگی و عادت ماهانه در خواب از دیدگاه تعبیرگران خواب غربی و اسلامی در حالت های مختلف در بخش تعبیر خواب مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب پریود شدن و خون دیدن و تعبیر دیدن عادت ماهانه و حیض شدن در خواب

 

تعبیر خواب پریود شدن برای مردان و زنان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پریود شدن و حیض در خواب برای مردان ماندن در گناه و معصیت می‌باشد
ولی تعبیرش برای زن‌ها فراوانی مال و اموال است.
• اگر مردی در خواب ببیند که حائض و عادت ماهانه شده است، یعنی به اندازه خونی که دیده، مال حرام به دست می‌آورد.

• اگر مردی در خواب ببیند که زنش پریود شده و قاعدگی برلی همسرش رخ داده، بیانگر این است که در کارهای دنیا به مانع برخورد کرده و از انجامشان ناتوان می‌شود
• اگر بینندۀ خواب عفیف و پاکدامن است، بیانگر این است که در کار خودش دچار حیرت و سرگردانی می‌شود.
• اگر مردی ببیند زنش بعد از عادت ماهانه و پریود شدن غسل کرده و پاک شده است، بیانگر این است که در کارهای دینی و دنیایی برای آن مرد باز و برقرار می‌شود.

تعبیر خواب رابطه با زن پریود و حائض

جابر مغربی می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند با زن حائض و در حال قاعدگی، نزدیکی کرده، یعنی کار تو بد می‌شود و دچار مشکل میشوی،‌‌‌‌

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با زن حائض نزدیکی کردی ،تعبیرش این است که کارهای دنیائی را به آسانی انجام می‌دهی

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا تصویر پریود شدن در رویا را نمادی از پدیدار شدن جنسیت، غریزه مادرانگی و یا اسرار حیات می‌داند.

تعبیر خواب پریود شدن و خون دیدن و تعبیر دیدن عادت ماهانه و حیض شدن در خواب

تعبیر خواب عادت ماهانه و حیض

معبرین غربی به طور کلی دیدن پریود شدن و قاعدگی به همراه خارج شدن خون از آن سمبل و نشانه رهایی از تنش‌ها و نگرانی‌هاست.

کارل یونگ :تعبیر دیدن پریود شدن، رها شدن از تنش و نگرانی و حاصل شدن آرامش برای شماست.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن خون در خواب

تعبیر خواب خون قاعدگی و پریود روی لباس

اگر در خواب دیدید که خون قاعدگی لباس شما را خیس کرده است نشانه آن است که شما در چرخه‌ای گیر کرده‌اید.
دیدن این خواب بیانگر احساس ناخوشایند و نگرانی است که نسبت به نگاه دیگران به خود دارید.

اگر در خواب خونریزی زیادی ناشی از قاعدگی مشاهده کردید مسئله‌ای برای شما پیش آمده که بایستی سریعاً در فکر حل آن باشید.

تعبیر خواب پریود شدن زن باردار

اگر باردار باشید و خواب پریود شدن ببینید
چنین خوابی یادآوری می‌کند به آرامش در کارها نیاز دارید.
ممکن است در حال انجام فعالیت‌هایی باشید که برای بدن‌ خودتان و نوزاد به دنیا نیامده خطرناک هستند

تعبیر خواب پریود شدن و خون دیدن دختر جوان

گر دختر جوانی خواب پریود شدن ببیند
اگر خونریزی قاعدگی را در خواب ببینید، این خواب نشانه ای خوب است.
در واقع شما خود را از شر نگرانی هایتان رها می کنید

تعبیر خواب قاعدگی شخص دیگر و زن یائسه

اگر در خواب فرد دیگری را در حال خونریزی ببینید، تعبیر آن است که این فرد به کمک شما نیاز دارد. همچنین این خواب نشان دهنده چالش های این فرد با شما یا با فرد دیگری خواهد

نظرات