تعبیر دیدن مس ،مسگری کردن و ظروف مسی در خواب

0

تعبیر دیدن مس ،مسگری کردن و ظروف مسی در خواب

تعبیر خواب مس بر اساس جدیدترین تعبیرها از معبران غربی و اسلامی در حالت های تعبیر خرید و فروش مس, مس زرد و قرمز ,تعبیر خواب ذوب کردن مس ,ظروف مسی و مسگری کردن ,دادن و گرفتن مس از مرده ,تعبیر مس در خواب زن باردار …. در مجله حرف تازه میخوانید.

تعبیر خواب مس | تعبیر دیدن مس ،مسگری کردن و ظروف مسی در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: دیدن مس سرخ و قرمز رنگ در خواب خوب است به ثروت و مال و منال و شکوه تعبير شده است
دیدن مس زرد تعبیرش خوب نیست و به بلا و مریضی تاویل شده است
اگر در خواب ببینی که مس را با چکش میکوبی و به آن شکل میدهی و شئ را درست میکنی، مشکلی را حل میکنی و گره از کاری باز میکنی.
البته اگر ببینی که مس شکل خاصی گرفته و اگر شکل نگیرد و این حالت اتفاق نمیافتد

تعبیر خواب ظروف مسی

اگر در خواب ظرف مسی دیدی که رنگی متمایل به سرخی درخشنده و براق ، ثروت و مال و منال بدست می آوری که هم زیاد است و هم خاص
اگر در خواب ظرف مسی به رنگ زرد دیدید ببينيد که کثيف است و جلا ندارد بيمار و رنجور می شويد.

تعبیر خواب مس در کتاب سرزمین رویاها

خواب مس : بسیار مراقب شرکای کارتان باشید
شما یک شیء مسی دارید : یک دوست باعث عذاب شما می شود .
مس می خرید : موفقیت بهتری نصیبتان می شود
مس می فروشید : فریب خواهید خورد
با مس کار می کنید : مشکلات فراوان پدیدار میشود .
اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است، دلیل که به قدر آن مال یابد.

تعبیر خواب مس زرد و سرخ و مسگری کردن در خواب

تعبیر خواب مسگری کردن

اگر در خواب دیدی که در حال گداختن مس هستی، یعنی مشکلی را حل میکنی

آنلی بیتون: دین مس در خواب ، علامت فشار از طرف مقامات بالا است.

تعبیر خواب مس از یوسف نبی

دیدن آهن و مس و روی در خواب تعلق به منفعت دنیا دارد.

دانیال :اگر خواب ببینی پای تو مسی می‌باشد، یعنی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند.

کرمانی: مس و آفتابه و دیدن ظروف مسی در خواب دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر کدخدائی خانه است.

نظرات