تعبیر دیدن آینه در خواب در حالت های مختلف

0

تعبیر دیدن آینه در خواب در حالت های مختلف

تعبیر خواب آینه و تعبیر دیدن آینه شکسته در خواب, تعبیر خواب نگاه کردن به آینه و دیدن خودم در ایینه, تعبیر دیدن خرید و فروش آینه در خواب و تعبیر دیدن آینه عروسی و نقره و طلا و گران قیمت و دادن آینه به مرده از دیدگاه های معبران غربی و اسلامی در این بخش از مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب آینه (آیینه) | تعبیر دیدن آینه در خواب در حالت های مختلف

تعبیر خواب آینه از دیدگاه ابن سیرین

محمد بن سیرین: دیدن آینه در خواب نشانگر مقام و جایگاه والا و ولایت است.
اگر در خواب دیدی به کسی آیینه میدهی، بیانگر این است که مال و متاع خویش به کسی میدهی و می بخشی
جابر مغربی گوید: روی نیکو در خواب، اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود
اگر معروف نباشد، تأویل نیک و بدهر چه دیده باشد به آیینه باز گردد.

تعبیر خواب آینه از دیدگاه امام جعفر صادق

امام فرماید:دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.
• زن
• پسر
• جاه و فرمان
• یار و دوست
• شریک
• کار روشن

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن آینه در خواب نشاگر اخبار و خبرهای شوم و ناخوشایند است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بطور کلی دیدن آینه در خواب به معنای دوست و همدم و یار و مونس برای بیننده خواب است.

اچ میلر عقیده دارد که دیدن آیینه در خواب، یعنی خود شناسی
اگر در خواب آینه‌ی مقابل شما مات و کدر بود، نشانگر این است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید.
خریدن و سفارش دادن در رویا، یعنی کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد.

 

تعبیر خواب آینه دادن به مرده

تعبیر خواب دیدن خودم در آینه

آنلی بیتون: اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن است که بزودی با صحنه‌هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

تعبیر نگاه کردن به آینه

ابن سیرین گوید: نگاه کردن به آیینه سیمین و نقره، یعنی حرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین را مکروه بینند و دانند.

ابراهیم کرمانی گوید: نگاه کردن به آیینه آهنین در خواب ، یعنی اگر زنش حامله بود، بچه ش پسر میشود

اگر پادشاه یا مسئولی یا بزرگی نگاه کند، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند.
اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالباً باید پسر باشد.

اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود.

تعبیر خواب آینه برای زن باردار

اگر زن باردار در خواب ببیند که در آینه نگاه میکند، بچه ش دختر است
اما اگر آبستن نباشد، یعنی شوهرش طلاقش میدهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند.

تعبیر آینه در خواب پسر

اگر یک پسر بیند که در خواب در آیینه نگاه میکند، نشانگر است که صاحب برادر یا خواهر میشود

تعبیر آینه در خواب دختر

امام صادق می‌فرمایند:اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود
اگر دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خواهد رفت

تعبیر آیینه شکسته

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن آینه در خواب خوب نیست و به معنای این است که با امیدهای خود خداحافظی کنید

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.

اگر دختری ببیند آینه ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

تعبیر مرد ناشناس و آینه

اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.
یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.
یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.
یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.
یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.
یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

تعبیر دیدن دیگران در آینه

بیتون می‌گوید: دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت. دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید.

یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

نظرات