تعبیر دیدن برنج خام و پخته و پلو در خواب

0

تعبیر دیدن برنج خام و پخته و پلو در خواب

تعبیر خواب برنج و پلو خام و پخته و پلو از دیدگاه های مختلف در حالت های خوردن و پختن برنج، تعبیر خواب خرید و فروش برنج و برنج نذری در خواب و برنج در خواب مرده و کاشت و برداشت برنج و …. را در مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب برنج و پلو | تعبیر دیدن برنج خام و پخته و پلو در خواب از چند دیدگاه

بطور کلی تعبیر و تاویل دیدن برنج خام و پخته در خواب به نوع خواب بستگی دارد که برخی معبران اسلامی و غربی، تعبیری خوب و برخی نیز بد دانستند. در ادامه توضیحی کامل و دیدگاه های مختلف را بیان میکنیم.

دیدن دانه های برنج در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است.

اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او مربوط به مشغله و اعمال روزانه و اندیشه شغلی و مشغله فکری اوست، اما اگر بیننده شالیکار نباشد مال و دارایی تعبیر می شود.

ابن سیرین می‌گوید: دیدن برنج در خواب، بیانگر به دست آوردن مال و اموال و معیشت به سختی و مشقت می‌باشد که این شدت سختی به مقدار برنجی که دیده ای بستگی دارد

جابر مغربی می‌گوید: دیدن نان برنج در خواب، نشانگر بسته شدن و متوقف شدن کار می‌باشد.

تعبیر خواب برنج پخته و پلو

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند در حال خوردن برنج پخته و پلو است بیانگر این است که به خواسته و حاجتت میرسی و خیر و نیکی به تو می‌رسد

اگر در خواب ، برنج همراه با گوشت پخته و پلو خورشت می‌خوری، تعبیری خوش دارد و خیر و برکت است.
دیدن برنج و شیر و یا شیر برنج در خواب ، بیانگر خیر و خوبی است ، اما اگر بینی برنج را با دوغ پخته و می‌خوری، تعبیرش غم و اندوه است که باید دفع بلا و گرفتاری شود.

تعبیر خواب برنج از دیدگاه امام صادق

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای برنج عبارتند از:
۱- مال
۲- حاجت و خواسته
۳- خیر و منفعتی

تعبیر خواب برنج دادن به دیگران

اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود.

تعبیر خواب برنج نذری

دیدن برنج نذری در خواب و دادن به همسایه و یا کسی که نیازمند است، بیانگر که حاجت آن شخص برآورده می شود.

اگر خواب ببینید که برنج نذری می گیرید خواب شما نشانه برکت و زیاد شدن فضل و خوشبختی برای شما و خانواده می باشد.

خوردن برنج نذری در خواب ،نشانه افزایش برکت و نعمت برای اهالی آن منزل می باشد.

کارل گوستاو یونگ: دیدن برنج در خواب نشانه موفقیت و شانس و کامیابی و دوستی گرم و صمیمی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که برنج می خورد نشانه این است که در خانه او شادی و آرامش است.

 

تعبیر خواب برنج نذری و خوردن و پختن برنج

 

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن نان در خواب

تعبیر دیدن پختن برنج در خواب

اگر فردی ببینید در خواب برنج می پزد ، نشانه این است که مسئولیت جدیدی را می پذیرد که لذت زیادی برای او دارد.

لیلا برایت: اگر فردی در خواب خود را مشغول خوردن برنج پخته ببیند نشانه کارهای خیر است.
منوچهر مطیعی: دیدن برنج پخته در خواب نشانه حاجت است
اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پزد و یا فرد دیگری برنج پخته به او میدهد، نشانه این است حاجت خواب بیننده روا می شود و به آرزویی که دارد می رسد که این آرزو بیشتر دارای جنبه مالی است.
اگر فردی در خواب ببیند که به دیگران برنج پخته می دهد نشانه این است که حاجت او برآورده می شود.

تعبیر برنج زعفرونی

اگر فردی در خواب ببیند که روی برنچ پخته زعفران ریخته شده، نشانه این که در راه رسیدن به هدفی که دارد

تعبیر خواب خوردن برنج

خوردن برنج پخته با ماست نشانه خشم است
خوردن برنج پخته با ترشی نشانه غم است.
خوردن برنج پخته به همراه دوغ نشانه رسیدن غم و اندوهی به خواب ببینده است.

 

تعبیر دیدن برنج خام و پخته و پلو در خواب از چند دیدگاه

تعبیر برنج در خواب دختر

اگر دختری در خواب ببیند که برنج پخته می خورد و یا بر سر سفره ای نشسته است که روی سفره ظرف های برنج پخته چیده شده اند نشانه این است که بزودی شوهر می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که برنج پخته می خورد و برنج دارای شلتوک و شن و ریگ است نشانه این است فردی برای خواب بیننده زحمتی بوجود می آورد و علاوه بر این فردی در زندگی خواب بیننده وجود دارد که به وی دروغ می گوید و خیانت می کند.

تعبیر خوردن برنج خام

خوردن برنج خام در خواب، نشانه این است که در بهره گیری از نعمتی تعجیل می کند که حق و سهم او است.

تعبیر خرید و فروش برنج

فروختن برنج در خواب، نشانه این است که دیگران را در آسایش و رفاهی که دارد شریک می کند
خریدن برنج در خواب ؛نشانه این است که در نشاط و خرمی دیگران شریک می شود.

آنلی بیتون: خواب برنج برای تجار و بازرگانان نشانه معامله ای سودآور است و دیدن برنج در خواب برای کشاورزان نشانه بدست آوردن محصولات فراوان است

تعبیر خواب برنج از دیدگاه یوسف نبی

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج و نخود وحبوبات دیگر ملال بود

نظرات