(تصاویر) آموزش تیمم بدل از وضو و بدل از غسل با احکام کامل

0

 آموزش تیمم بدل از وضو و بدل از غسل با احکام کامل

تیمم کردن به جای وضو گرفتن در صورت نبودن آب ، حالا تیمم بدل از غسل و یا تیمم بدل از وضو ،ممکن است برای هر فردی در زندگی پیش بیاید، که حتما باید روش تیمم صحیح را یاد گرفت. در این بخش آموزش تیمم را بصورت تصویری و متنی و طریقه تیمم و ترتیب و چیزهایی که تیمم کردن بر آن صحیح است را برای همراهان عزیز توضیح میدهیم تا اگر مجبور به تیمم شدید و به دهر دلیلی نتوانستید وضو بگیرید یا غسل کنید، این اعمال را با درستی و صحت انجام دهید.

(تصاویر) آموزش تیمم بدل از وضو و بدل از غسل با احکام کامل

 

تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که به جای وضو یا غسل و در نبودن آب می‌باشد.

طریقه تیمم کردن

درتیمم کردن چهار چیز واجب است:
• اول :نیت
• دوم: کف دو دست را با هم به چیزی که تیمم کردن بر آن صحیح است مانند: خاک، ریگ ، کلوخ و سنگ (اگر پاک باشند)می زنیم.

طریقه تیمم کردن

** بنابر احتیاط واجب، همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین کافى نیست.

• سوم مسح صورت : کف هر دو دست را به تمام پیشانی از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی (و برای احتیاط و اطمینان خاطر بیشتر تا روی ابروها)می کشیم.

• چهارم مسح دست راست: کف دست چپ را به تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان می کشیم.کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ.

• مسح دست چپ: کف دست راست را به تمام پشت دست چپ از مچ تا سر انگشتان می کشیم

توجه ؛ هنگام کشیدن دست چپ روی دست راست نباید دست راست را حرکت دهید.

طریقه تیمم بدل از غسل با احکام کامل

تیمم بدل از وضو و بدل از غسل

کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد برای انجام کارهای مشروط به وضو باید «تیمم بدل از وضو» انجام دهد .

و کسی که نمی‌تواند غسل کند برای انجام کارهای مشروط به غسل، لازم است «تیمم بدل از غسل» انجام دهد.

این دو تیمم در نیت تفاوت دارند و برخی فقها معتقدند در تیمم به جای غسل دو بار باید دستها را بر خاک زد، یکبار در ابتدا و یکبار قبل از مسح پشت دستها.

برخی معتقدند در صورت انجام تیمم بدل از غسل جنابت، وضو یا «تیمم بدل از وضو» نیز برای نماز و سایر کارهای مشروط به طهارت لازم است

تیمم در چه صورتی جایز است:

• پیدا نکردن آب
• مشقت بیش از حد
• ترس از ضرر
• نیاز به آب براى حفظ جان
• نیاز به آب براى تطهیر
• نداشتن آب مباح
• نداشتن وقت براى وضو یا غسل

تیمم بر چه چیزهایی صحیح است‌

روی سطوحی چون خاک، ریگ، کلوخ و سنگ، اگر پاک و عاری از نجاست و آلودگی باشند، صحیح است.

همچنین به آجر و کوزه قبل از پخته شدن و سنگ گچ و سنگ آهک نیز صحیح است.

احکام تیمم کردن

• تیمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتیاط مستحب است.

• در تیمم بدل از غسل و یا هر تیممی، بعد از مسح پیشانى، یک بار دیگر کف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را به همین صورتى که گفته شد، با کف دست دیگر مسح کند.

• پیشانى و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح کند و کارهاى آن را باید پشت سر هم بجا آورد.
• موقع تیمم، انگشتر را از دست خارج کنید و اگر در پیشانى یا پشت دستها یا در کف دستها، مانعى باشد،مثلاً چیزى به آنها چسبیده باشد، باید بر طرف کند.

نظرات