تعبیر دیدن چای دم کرده و خشک در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن چای دم کرده و خشک در خواب چیست؟

با تعبیر خواب چای در حالت های مختلفی چون تعبیر چای دم کرده، خشک، خوردن چای، تعبیر چای خوردن مرده و چای در خواب زن باردار، چای سبز و لیوان و استکان چای، ریختن چای و شکستن استکان چای و خرید و فروش چایی و هدیه دادن و گرفتن چایی و … را در مجله حرف تازه میخوانید.

تعبیر خواب چای | تعبیر دیدن چای دم کرده و خشک در خواب چیست؟

بطور کلی دیدن تعبیر و تفسیر چای بستگی به نوع خواب دارد و دم کرده و یا خشک آن تاثیر زیادی در تعبیر بد و با خوب آن دارد.

بطوریکه دیدن چای دم کرده در خواب را نشانگر محبت و دوستی تعبیر کردند، اما بر خلاف تاویل قبلی، چای خشک در خواب ، نشانگر گرفتاری و اندوه و غم است. با ما همراه باشید تا تعبیر خواب چای را از دیدگاه تعبیر کنندگان اسلامی و غربی بخوانید.

تعبیر خواب چای دم کرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای دم کرده نشانگر محبت و دوستی است.
دیدن بساط چای در سفره ای گسترده ، نشانگر جمع صمیمی ، محیطی گرم و خانه ای آرام هستید . دیدن چای تلخ، نشانگر محبت نابجاست.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن دم کردن و درست چای در خواب ،نشانه آن است که مرتکب خطایی خواهید شد و شدیداً احساس پشیمانی خواهید کرد.

تعبیر خواب استکان و لیوان چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی فنجان یا استکان چای به ما تعارف کرد، نشانگر محبت است و اگر ما به کسی استکانی چای تعارف کردیم، آن فرد مورد محبت و لطف ما قرار میگیرد.اگر استکان چای از دستمان بیافتد و چای بریزد نشانگر بی مهری است

تعبیر ریختن چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریختن چای در خواب بر روی دست و پایمان که ما را بسوزاند و ما سوزش را حس کنیم، بیانگر آرامش و راحتی است
اما اگر چای داغ بریزد و و ما احساس سوزش در خواب نکنیم، به همان اندازه، ناراحتی و غم میبینیم

آنلی بیتون می‌گوید: ریختن چایی در خواب، نشانگر اختلال در امور خانوادگی و زندگی شخصی است.

تعبیر دیدن چای دم کرده و خشک در خواب چیست؟

تعبیر خواب چای خشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای خشک نشانگر غم و غصه، اندوه و گرفتاری
خریدن یک بسته یا قوطی چای در خواب ، نشانگر غم و غصه در آینده است
دیدن انبوه چای مانند چای فروشی‌های شمال در خواب، نشانگر کوهی از مصائب و مشکلات در زندگی و کار است
اگر کسی به ما چای خشک هدیه کند ، آن فرد برای ما گرفتاری و غم درست میکند، اگر ما به کسی چای خشک یا چای کیسه ای بدهیم، ما سبب ناراحتی او می‌شویم.
خریدن چند بسته و قوطی چای در خواب که به خانه بردیم، نشانگر این است که خانواده را نیز در ناراحتی‌های خود شریک می‌کنیم
اما اگر چای خشک را از خانه خارج کردیم، نشانگر آرامش و تسکین اهل خانه می‌شویم.

تعبیر چایی کم رنگ و پر رنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن چای کم رنگ و بی رنگ در خواب، نشانه بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است.
اگر کسی به ما چنین چای بی رنگی و کم رنگ تعارف کند از جانب او دروغ و عدم صداقت میبینیم
اگر چای زیاد پر رنگ باشد مبالغه و زیاده روی در ابراز محبت آزار دهنده است.

تعبیر خواب لیوان چای و خوزدن چای

تعبیر خواب چای خوردن

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چایی خوردن دیگران، نشانه آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می‌شوید، و سعی می‌کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه‌های آن‌ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید. اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده‌اید، نشانگر میهمان ناخوانده است

تعبیر تفاله چای

آنلی بیتون: دیدن تفاله چایی در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی روبرو خواهید شد.

تعبیر هوس کردن چای

اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چایی کرده‌اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد.

نظرات