تعبیر دیدن رقص و رقصیدن و پایکوبی در خواب

1

تعبیر دیدن رقص و رقصیدن و پایکوبی در خواب

تعبیر خواب رقص و رقصیدن و پایکوبی ،حرکات موزون و رقص دو نفره و رقصیدن با مرده و پایکوبی کردن و دست زدن و آهنگسازی و نوازندگی در خواب را در این بخش از مجله حرف تازه از دیدگاه های تعبیر گران خواب اسلامی و غربی در حالت های مختلف میخوانید.

تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر دیدن رقص و رقصیدن و دست زدن در خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای رقصیدن در خواب آورده اند . امام صادق رقص را در خواب مصیبت می داند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب رقص می گوید رقص دسته جمعی در خواب به معنای یک ناراحتی عمومی می باشد .ابن سیرین هم رقص و پایکوبی را در خواب به معنای غم و ناراحتی می داند . همچنین اگر ببینی مقابل سرهای بریده در حال رقصیدن هستی، یعنی بزرگ و رئیس و سرور آن منطقه دچار غم میشود.

تعبیر خواب رقص و نوازندگی آهنگ

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید در حال نواختن با ارگ هستید و آهنگی خوش را می‌نوازید، بیانگر آسایش دنیوی و کامروایی و نیکبختی است و روزهای خوشی را در پیش دارید.

اگر خواب ببینید با آهنگی تند می‌رقصید، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می‌چشید.

اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.

تعبیر خواب رقص و پایکوبی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی در خواب ببیند که فردی جاز می زند و خودش نیز با آن آهنگ می‌رقصد و پایکوبی میکند و یا شما با آن همراهی می‌کنید و میرقصید، بیانگر است که عملی خلاف و گناهی بزرگ مرتکب می‌شوید که غم و غصه و رنج و اندوه می‌آورد و پشیمانی به همراه دارد

رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.

اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آن‌ها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند.

تعبیر خواب رقص بومی و آئینی

اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند، نشانه آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانی‌هایی بیهوده قرار می‌گیرد.

تعبیر دیدن رقصیدن دیگران

اگر در خواب دیگران و یا یکی از دوستان خود را در حال رقصیدن با آهنگی تند ببینید، بیانگر آن است که این افراد دارای روحیه ای شاد و پرامید خواهند شد.

تعبیر خواب رقص باله

دیدن بالرین ها و رقص باله در خواب با حالت تند، نشانه آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می‌شوید، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی‌گیرید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
یک زن خواب رقص باله ببیند: دردسر و ناامیدی
یک زن جوان خواب رقص باله ببیند: او در عشق وفادار نخواهد بود.
یک مرد خواب رقص باله ببیند: شکست در کارها
یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند: او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب دست زدن و رقصیدن

تعبیر خواب رقاصی و خوانندگی خود

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتی را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد.

اگر در خواب بینی در حال آهنگ سازی هستی و آهنگ ساز شدی، دوستان ناباب زیادی دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن همچنین آهنگ ساز در خواب، به معنی عشق دائم و بسیار صادقانه می‌باشد.

تعبیر خواب رقصیدن از دیدگاه ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن و حرکات موزون بیانگر غم و اندوه می‌باشد
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.

تعبیر دیدن رقص در خواب فرد متاهل

آنلی بیتون می‌گوید: اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، نشانگر آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید.

اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

تعبیر خواب رقص از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن رقاص و رقص در خواب، نشانگر غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

تعبیر خواب رقص و رقاصی زنان

مطیعی تهرانی: رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

تعبیر خواب دست زدن و رقص

اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد.

تعبیر خواب رقص و رقاصی از دیدگاه یوسف نبی

یوسف نبی علیه السلام گوید: رقصیدن و شنیدن آواز چنگ و تبور و آلات موسیقی و مانند آن‌ها نشانگر تندرستی و ایمنی باشد

کارل گوستاو یونگ فیلسوف سوییسی می‌گوید:
• دیدن رقاصی خود در خواب ،بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید.
• خواب دیدن اینکه شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌های مردانه زنانه شماست
• اگر شما خواب ببینید که کسی از شما درخواست رقص می کند، بیانگر این گفته است که شما یک پیرو هستید.
• دیدن اینکه شما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این است که او را همانگونه که بود به طور کامل پذیرفته اید.
• خواب دیدن اینکه شما در رقص شرکت می‌کنید یا به رقص می‌روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است.
• دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید.

تعبیر دیدن پایکوبی و رقص با مرده

تعبیر خواب رقص با مرده

معبرین غربی گویند: اگر در خواب ببینی که با مرده در حال رقص هستی، بیانگر سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد
همچنین نشانگر ارثیه و ثروت کلان است برای بیننده خواب
اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده است.

تعبیر رقص گروهی و دسته جمعی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آن‌ها که می‌رقصند می‌شود.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

تعبیر کلاس رقص و حرکات موزون

یونگ می‌گوید: کلاس رقص در خواب بیانگر این است که نیاز دارید خود را رها کنید و شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت می شوید و قدم های آن را یاد می گیرید. دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه ای شاد است.

لوک اویتنهاو: معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید
رقصیدن در یک سالن خالی: شادی
رقصیدن در یک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه است
رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت
رقصیدن در میان یک عده ناشناس: غم
یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد
افتادن در حین رقص: احساسات خود را کنترل کنید
جسد رقصان: ارثیه کلان

ابراهیم کرمانی: رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است

رقاص در خواب، مردی بود که پیوسته در مصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

رقص با سازهای مختلف

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.
اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.
اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه چغانه، چنگ و نی و رقص برپا شده است، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است (دفع بلا و گرفتاری)

منبع: گرداوری در مجله حرف تازه

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن رقص و رقصیدن و پایکوبی در خواب

  1. ملودی گفت:
    1
    1

    سلام من خواب دیدم که در خونمون برادرم با پسرعمم (که به تازگی عروسی کرده) داره مرقصه پسر عمم هم کت و شلوار پوشیده بود من بدو بدو رفتم سمت برادرم پسر عمم هم پشت سرم بود مو هامو گذاشت جلو من هم چرخیدم سمت پسرعمم من لبخند زدم پسرعمم دو تا دست هامو گرفت باهم رقصیدیم بدون آهنگ بود ممنون میشم تعبیرش بگین

نظرات