تعبیر دیدن نارگیل و درخت نارگیل در خواب در انواع حالت

0

تعبیر دیدن نارگیل و درخت نارگیل در خواب در انواع حالت

در این بخش از مجله حرف تازه قصد داریم تا تعبیر خواب نارگیل و خرید و فروش نارگیل و خوردن و پوست کندن و کاشتن درخت نارگیل و دیدن نارگیل در خواب زن حامله و نارگیل خوردن مرده و یا دادن به مرده و نارگیل سبز و با پوست و بدون پوست دیگر حالت های مختلف را از دیدگاه های تعبیر گران خواب غربی و اسلامی برای شما همراهان بیان کنیم. با ما همراه باشید

تعبیر خواب نارگیل | تعبیر دیدن نارگیل و درخت نارگیل در خواب در انواع حالت

میوه نارگیل، خواص نارگیل بسیار زیاد است و از میوه های نواحی گرمسیری محسوب میشود.
بطور کلی دیدن نارگیل در خواب خوب است و برخی تعبیر آن را خوب و برخی نیز بد دانستند و برخی معبران بزرگ آن را به سرمایه و مال التجاره تعبیر کردند.

اگر فردی در خواب دید که نارگیل دارد ، از بزرگی و منجمی حرف و یا سخنی نیک میشنوی و خبر خوبی در راه است

حضرت دانیال می‌فرمایند: دیدن درخت نارگیل در خواب، نشانگر مرد جادوگر و دروغگو و حیله و نیرنگ است
کارل گوستاو سونگ: تعبیر دیدن نارگیل در خواب به معنای پاداش و جوایز و دریافت مژدگانی های غیر منتظره‌ و سوپرایز گونه است.

آنلی بیتون می‌گوید: تعبیر دیدن نارگیل در خواب، به گونه ای اخطار و هشدار برای شماست، و به معنای این است که دشمنانتان در لباس دوستان قصد ضربه زدن به شما را دارند

تعبیر خواب درخت نارگیل

دیدن درختان خشک نارگیل، به معنای ناامیدی و یاس و زیان مالی و یا جانی است .
در تعبیر دیگری نیز درخت خشک شده آن ، نشانگر شنیدن خبر مرگ یکی از نزدیکان است
بطور کلی درخت خشک و بی بار در خواب خوب نیست و درخت خشکیده‌، یعنی دچار شکست و ناامیدی خواهید شد.

تعبیر خواب درخت نارگیل, تعبیر خواب نارگیل سبز

تعبیر خواب نارگیل با پوست

مطیعی تهرانی گوید: دیدن نارگیل برکت و نعمتی است که بدست آوردن آن به دشواری انجام پذیر است.
نارگیل درسته و با پوست نشانگر سفر و مسافرت است و میگوید که بیننده خواب به سفری دور می‌رود یا آرزوی سفر به مناطق دور را دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن میوه در خواب

تعبیر دیدن نارگیل زیاد در رویا

دیدن تعداد زیاد نارگیل و انبوهی از این میوه، مثلا باغ درخت نارگیل و یا یک کامیون نارگیل، به معنای مال التجاره و سرمایه است

تعبیر خواب شیر نارگیل

خوردن شیر نارگیل و آب نارگیل در خواب به معنای کامروایی و استغنای مالی و وضعیت معیشتی خوب است و فراخی روززی و کسب و کار را میرساند و یا در آینده صاحب کسب و کار و مال و ثروت خواهید شد

دیدن نارگیل در خواب زن باردار

تعبیر نارگیل پوست کنده

دیدن نارگیل پوست کنده در خواب، بیانگر نعمت و برکت است، مخصوصا اگر چربی روغن آن را حس کنید، به معنای رزق و روزی زیاد و وسعت معیشت است.

تعبیر چیدن نارگیل

اگر ببینید نارگیلی روی درخت است و شما می‌خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می‌شود و اگر آنرا چیدید ، این سود نصیبتان می‌شود و صاحب آن میشوید.

منبع: گرداوری در حرف تازه

نظرات