تعبیر دیدن تخت خواب و رختخواب در خواب

0

تعبیر دیدن تخت خواب و رختخواب در خواب

تعبیر خواب تخت خواب و تخت خواب دو نفره, تعبیر خواب تخت خواب کثیف و آشفته و تعبیر کرم و مار و عقرب و گربه روی تختخواب و تعبیر خواب مرده روی رختخواب را از دیدگاه معبران معروف اسلامی و غربی چون ابن سیرین و یوسف پیامبر، آنلی بیتون، مطیعی تهرانی و کرمانی و ‌… در مجله حرف تازه برای شما همراهان همیشگی منتشر کردیم تا اگر چنین خوابی دیدید تعبیر آن را بدانید.

تعبیر خواب تخت خواب,تعبیر دیدن تخت خواب و رختخواب در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن تخت در خواب مرد، نشانگر زن و زندگی و ازدواج، برای زن نیز بیانگر مرد و تاثیر او در زندگیش است.

تعبیر خواب تخت خواب آشفته

دیدن تخت درهم برهم و آشفته ،نشانگر عدم تعادل جسمی و روحی دو نفر است که از چیزی رنجیده و آزرده است و این رنجش در روابط خانوادگی تاثیر گذار است و باید هم مرد و هم زن در پی علت یابی رنجیدگی هم باشند.

دیدن تخت کثیف و پاره، نشانگر بیماری برای همسر است و اگر زن ببیند، شوهرش مریض میشود، اگر مرد ببیند، زنش مریض و بیمار میشود و مواظب سلامتی همسرشان باشند.

تعبیر خواب کرم و مار و گربه روی تخت خواب

تعبیر خواب تخت خواب تمیز و نو

دیدن تختخواب تمیز و مجلل با ملافه های گران و زربافت و پاک و اطو کرده ،نشانگر این است که همسرتان خشنود است و کار پر رونق و درخشانی را در پیش رو دارد.
اما اگر فردی مجرد این خواب را ببینید، زنی خوب با ویژگی های برتر و موقعیت عالی گیرش می آید و دلیل بخت گشایی و ازدواج است.

آنلی بیتون: اگر دختر مجردی ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابى است، نشانگر سعادت و خوشبختى است.
دیدن تختخواب سفید و تمیز ، بیانگر پایان مشکلات و خوشبختى است.

تعبیر خواب بیمار روی تختخواب چیست

اگر بیماری در خواب بر روى تختخواب دیدید، بیانگر آن است که براى مدتى دچار مشکلات فراوانى مى شوید.

تعبیر دیدن تخت خواب و رختخواب در خواب چیست؟

تعبیر خواب رختخواب چیست

دراز کشیدن روی تختخواب : عشق و آسایش به سراغتان می آید .
تختخواب مرتب و تمیز : دل شما از خیلی چیزها پر است .
ملحفه های سفید و تمیز روی تختخواب : رسیدن میهمانان ناخوانده
مرتب کردن تختخواب : نقل مکان و تغییر مسکن در آینده نزدیک
تخت خالی : خطر مرگ یک دوست
نشستن بر لبه تختخوابتان : به فکر ازدواج خواهید افتاد.
نشستن یا خوابیدن روی در تختخواب کس دیگری : اتفاقات خوب و خوشایند
ماندن در تختخواب : بدشانسی
شما در تختخواب هستید ولی نمی توانید بخوابید : بزودی بیمار می شوید .
تختخواب نامرتب : افشا شدن راز
بیماری خودتان و خوابیدن روی تخت : مشکلات و گرفتاری و حتی مرگ
دیدن غریبه در تخت : بیوفائی در زندگی زناشوئی .
تختخواب یک هتل : دوستان غیره منتظره به دیدن شما می آیند
تخت مسافرتی : صاحب یک ملک خواهید شد.
سوختن تخت: برملا شدن راز
اشخاص پیر در تخت : نزدیک شدن مرگ
بچه روی تخت : ناراحتی در زندگی زناشوئی

تعبیر خواب تخت خواب خالی

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب یک تخت خواب خالی ببینید، یعنی دچار دردسر و مشکلات می‌شوید. اگر خواب ببینید که بر روی تخت خواب تمیزی دراز کشیده‌اید، نشانه‌ی داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است.

معنی دیدن مرده روی رختخواب در رویا چیست

تعبیر خواب دیدن کرم و مار و گربه روی تختخواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر در خواب ببینید گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده، بیانگر این است که زنی در صدد اغوای شما یا همسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می‌ریزد. بخصوص اگر بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این می‌گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می‌افتد.

دیدن تخت شکسته در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته خواهر یا همسرتان بیمار می‌شود یا می‌میرد.

دیدن جوراب روی تختخواب ، چه مال شما باشد یا دیگری، به سفر میروید و مسافرت در پیش دارید

دیدن مرغی در زیر تختخوابتان که لانه کرده باشد، بچه دار میشوید و صاحب فرزند میشوید که دختر است.

نظرات