تعبیر دیدن خیار ،خیارشور و خیار چنبر در خواب

0

تعبیر دیدن خیار ،خیارشور و خیار چنبر در خواب

تعبیر خواب خیار ,خیار خوردن ,خیارشور ,خیارقلمی و خوردن خیار, تعبیر خواب خیار ابن سیرین, خیار پخته, خیار پوست کنده, تعبیر خیار چنبر ,خیار خوردن مرده, تعبیر خیار زرد , تعبیر خیار زن باردار, خیار فروختن ,خیار گندیده و …. را در این مقاله از دیدگاه های مختلف معبران اسلامی و غربی میخوانید. با مجله حرف تازه همراه باشید.

تعبیر خواب خیار,تعبیر دیدن خیار ،خیارشور و خیار چنبر در خواب

تعبیر خواب خیار از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن خیار بر سه وجه بود.
پشیمانی در کار.
شادی و عیش و طرب.
منفعت از سوی دوستان و فامیل، مخصوصا سبز و در زمان و فصل رسیدن باشد

تعبیر خواب خیار از ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید: دیدن خیار به وقت و زمان رسیدنش ، خوب است و بیانگر این است که حرف یا خبر خوشی میشنوی و یا ازدواج میکنی و یا زنی به تو علاقه مند میشود

تعبیر خیار از مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس.

تعبیر خیار در خواب زن

دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود. خیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می‌آورد.

تعبیر خیار در خواب زن باردار

تعبیر دیدن خیار سبز در زمستان

مطیعی تهرانی: دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می‌یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: خیار: نیک بختی در امور اداری

تعبیر خیار از یوسف پیامبر

یوسف نبی گوید: دیدن خیار گرانی بود و بیانگر گرانی و اوضاع بد است

تعبیر خواب خوردن خیار

محمدبن سیرین گوید: اگر فردی ببیند که در خواب خیار میخورد، تعبیرش این است که به خواسته‌ات از آن زن می‌رسی و به وصال یار و معشوق میرسی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خیار می‌خورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب خیاری تر و تازه می‌خوریم با زنی خوب روی و خوش خوی آشنا می‌شویم که ما را خوشبخت می‌کند اگر در فصل مناسب خیار فراوان ببینیم خوشدل و با نشاط می‌شویم.

تعبیر دیدن خیار گندیده در خواب

تعبیر کاشتن خیار در خواب

اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب ببينی كه در حال كاشتن خيار هستی، بیانگر این است که مسئولیت سنگینی بر عهده‌ى شما قرار مى‌دهند.

تعبیر خواب پوست کندن خیار

پوست خیار در رویا، به این معنی است که با شخصی دوستی می کنید که تمام رازهای خود را با او در میان می گذارید.

تعبیر خواب خیارشور

اچ میلر: اگر کسی ببیند که در خواب خیارشور میخورد، نشان دهنده اتفاق ناگوار و تلخ است

مطیعی تهرانی میگوید: اگر دیدی که همراه غذا خیارشور میخوردی، دچار غم و رنج میشوی

تفسیر دیدن خیارشور در خواب

تعبیر خواب خیار چنبر

اگر تمرکز خواب بر روی بزرگ و یا کوچک بودن خیار باشد، به معنی روابط دوستی و جنسی با دوستان است. احتمالا با یکی از همکاران یا دوستان خود رابطه نزدیک عاطفی برقرار می کنید .

تعبیر خواب خیار از معبران غربی

معبرین غربی ، بر خلاف دیگر معبرین، نشانه پریشانی و اندوه میدانند
روانشناسی یونگ: خیار در خواب نماد بهبودی می باشد . اگر شما در خواب ببینید که در حال خوردن خیار و یا خریدن خیار هستید یعنی در زندگی شما مشکلاتی وجود دارد و شما نیاز دارید تا سلامتی و انرژی خود را برای رفع آنها صرف کنید

تفسیر دیدن خیارچنبر

تعبیر خواب خیار زن باردار

اگر همسر بیننده خواب باردار باشد، همسرش، فرزند دختر به دنیا خواهد آورد.
اگر کسی در خواب به شما خیار هدیه داد به سودی در بلند مدت دست خواهید یافت.

تعبیر دیدن خیار در خواب فرد بیمار

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خیار در رویا، نشانه سعادت و برکت و خوشی است. خیار در خواب فرد بیمار و مریض در بستر افتاده، خوب است و بهبود یابد.
اگر فرد بیمار درخواب ببیند خیار به او تعارف می‌کنند، یعنی بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد.
خیار در خواب فرد متأهل و مرد زن دارو یا زن شوهردار، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد.

تعبیر خیار خریدن

منوچهر مطیعی: خریدن خیار در خواب و پاکت پر از خیار تازه، نشانگر نشاط و شادی است که به خانواده خویش منتقل می‌کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد.

تعبیر دیدن خیار قلمی

مطیعی تهرانی: دیدن خیار و خوردن آن در خواب ،در غیر از فصل رویش آن ندامت و پشیمانی است، اما در فصل آن خوابی خوب است ، مخصوصا اگر خیار قلمی و تازه و سبز خوش رنگ باشد ، که نشانگر نشاط است و رسیدن خبرهای خوش

تعبیر کاشتن خیار

اچ ميلر مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول كاشتن خيار هستيد، به اين معناست كه مسئوليت سنگينى بر عهده‌ى شما قرار مى‌دهند.

منبع: گرداوری در مجله حرف تازه

نظرات