تعبیر دیدن آدمخواری و خوردن گوشت بدن انسان زنده و مرده

1

تعبیر دیدن آدمخواری و خوردن گوشت بدن انسان زنده و مرده

تعبیر خواب آدمخواری و خوردن گوشت آدم مرده و زنده و خوردن اعضای بدن انسان, تعبیر تكه تكه كردن گوشت انسان, تعبیر خوردن سر انسان

تعبیر کندن گوشت بدن انسان, تعبیر قصابی انسان, خوردن گوشت سنجاب, خوردن گوشت اژدها, تعبیر خوردن گوشت سگ, تعبیر زامبی

تعبیر خوردن گوشت برادر, تعبیر خوردن گوش تعبیر سلاخی انسان در خواب, تعبیر خوردن کلیه انسان و پختن سر انسان را در این مقاله از مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب آدمخواری و خوردن گوشت انسان زنده و مرده

تعبیر خواب خوردن گوشت بدن آدم

اگر فردی در خواب ببیند که گوشت آدمی را می خورد، بیانگر این است که حسرت آن را دارد که هوش و مال و ثروت و شخصیت و هویت آن فردی که گوشتش را میخورد را داشته باشد.

دیدن این خواب اصلا نگران کننده و وحشتناک نیست و به غیبت و پشت سر کسی حرف زدن نیز تعبیر شده است.

تعبیر خواب خوردن گوشت برادر

کارل گوستاو یونگ میگوید: تعبیر دیدن بدن از هم پاشیده شده ادم دیگری در خواب به این اشاره میکند که شما در گذشته موقعیتی داشتید که از بین رفته و اکنون باید رو به جلو حرکت کنید .
البته این گونه خواب ها بیشتر به افکار آشفته و بدگویی و کابوس اشاره میکند.

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر فردی در خواب ببیند که اگر سر کباب شده و بریان شده را میخورد ،بیانگر بدست آوردن مال و اموال است.

تعبیر خواب خوردن گوشت بدن خود

دانیال نبی می‌فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که گوشت بدن خودش را می خورد، بیانگر این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد و یا کردی و در میکنی و در همه حالت نشانگر بدگویی و غیبت است

تعبیر خواب خوردن گوشت ران خود

جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که گوشت ران خودش را می خورد، نشانگر این است که به اندازه آن از اموال خودت مصرف می کنی

تعبیر خواب آدمخواری از ابن سیرین

ابن سیرین میگوید: اگر در دیدی که اعضای بدنت را بریدی و پخش و پراکنده می کنی، بیانگر این است که خانواده و بستگان خود را در شهر‌ها پراکنده و متفرق میکنی.

اگر ببینی اعضای بدنت بریده یا جدا شده، به مسافرت میروی و افراد فامیل تو پراکنده و متفرق میشوند.

 

تعبیر خواب آدمخواری و زامبی و قصابی گوشت انسان خوردن

تعبیر خواب بریدن گوشت بدن خود و دادن به حیوانات

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر فردی در رویا ببیند که از گوشت بدن خودش میبرد و جلوی پرنده‌ای می اندازد، مالی و یا چیز خاصی از مال و دارایی خودش را به کسی می‌بخشد

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو رابه زور میگیرند

تعبیر خواب آدمخواری گوشت بدن مرده

خوردن گوشت بدن آدم مرده در خواب نشانگر این است که شغلی پیدا میکنید که حاصل از ان حرام و باطل است

شیخ طوسی میگوید: کسب مال حرام و یا پیدا شدن دوستانی ناباب و نااهل برای شخصی که خواب دیده از معانی این رویا است

تعبیر خواب آدمخواری زامبی

اگر قربانی‌ آدم‌ خوارها شوید، یعنی‌ چیزی‌ در زندگی‌تان‌ در یک‌ ارتباط یا امور تحصیلی‌ انرژی‌ زیادی‌ را از شما تحلیل‌ می‌برد.
اگر در خواب‌ خودتان‌ آدم‌ خوار هستید، یعنی‌ به‌ واسطه‌تمایلات‌، گرایشات‌ و احساسات‌ خودتان‌ به‌ وحشت‌ افتاده‌اید.
اگر کسی خواب ببیند فرد دیگری که آدم هست او را میخورد دلیل بر اینکه حقی به گردنش می باشد و یا مال حرامی بین ثروت او پیدا شده است.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن گوشت در خواب

تعبیر خواب آدمخواری مار

اگر فردی ببینید توسط ماری گنده خورده میشود و کشته میشود دلیل بر اینکه به مال و ثروت فراوان برسد در واقع بلعیده شدن توسط مار ها در خواب به نشانه ی پول است.
اگر کسی خواب ببینید مورچه و یا مورچه هایی نیش دار و بزرگ به او حمله ور شدند و بدنش را میخورند دلیل براینکه خوار و خفیف شود مورچه در خواب حقارت است.
اگر دختر یا پسری خواب ببیند توسط ماهی یا ماهی های بزرگی خورده میشود دلیل بر اینکه به درامد و یا شغلی مهم و ارزنده دست پیدا کنند.

تعبیر خواب خوردن گوشت بدن مرده

اگر دیدی که دیگران در حال خوردن گوشت بدن انسان مرده ای هستند دلیل بر این است که از خطر و یا دردسر بزرگی نجات پیدا خواهی کرد

مجلسی می‌گوید : اگر دیدید کسانی در حال خوردن گوشت بدن مرده ها هستند و شما آن ها را سرزنش کردید و از محل پراکنده ساختید و یا ایشان را امر به معروف کردید عزیز و کامیاب می‌شوید.

شخصی دوان دوان به نزد امام صادق (ع) رسیدند و به ایشان گفتند خواب عجیب و وحشتناکی دیدم من در دشتی سرسبز بودم که با یک رهگذر اشنا شدم و در مسیری که با هم بودیم ناگهان او را به زمین زدم و کوشت بدنش را زنده زنده خوردم و از دهانم خون جاری شده بود و مردی که گوشت بدنش را میخوردم مدام فریاد میزد

حضرت صادق او را پاسخ دادند: در زندگی دنیوی بیش از اندازه غرق شده ای و نشانه هایی از پیدا شدن مال یا ثروت حرام در زندگی ات وجود دارد سعی کن ابتدا با دادن صدقه ای و سپس خارج کردن این اموال هرچند کم از زندگی ات شر این خواب را از خودت دفع کنی

تعبیر خواب پختن گوشت انسان

پختن گوشت انسان و خوردن آن ، نشانه ای اشکار از بی برکتی کم شدن نعمت های خداوندی نظیر باران و یا گفتن کفر و بی ایمانی از معانی این خواب است

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن آدمخواری و خوردن گوشت بدن انسان زنده و مرده

  1. هاستنو گفت:

    عالی

نظرات