تعبیر دیدن کفن و پارچه کفن در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن کفن و پارچه کفن در خواب چیست؟

تعبیر خواب کفن در حالت های کفن کردن مرده، کفن سیاه، کفن خونی، کندن و پاره کردن کفن مرده و پارچه سفید کفن و دوختن کفن… به روایت بزرگان و معبران اسلامی و غربی را در مجله حرف تازه میخوانید. با ما همراه باشید

تعبیر دیدن کفن و پارچه کفن در خواب چیست؟

ما در بخش های قبلی تعبیر خواب مرده و جسد و تعبیر دیدن مرده و تعبیر دیدن مردن و مرگ را بیان کردیم. با ما همراه باشید

تعبير خواب کفن از ابن سیرین

محمد ابن سیرین از معبران معروف میگوید: اگر فردی در خواب ببیند که برای مرده کفن درست میکند و آن شخص آشنا و معروف بود، نشانگر رنج و بلا می باشد
اگر بیننده خواب ببیند که کفن مرده ای را میکند و از تن خارج میکند ، نشانگر این است که در دنیا به دنبال آن مرده است و طرف آن مرده جوید.
دیدن کفن کردن مرده ای یا تعداد زیادی مرده در خواب، به معنی این است که مال حرامی از مرده کسب میکند

تعبير خواب کفن از آنلی بیتون

بطور کلی دیدن کفن در خواب ،به معنای بیماری و بلا و درد و رنج است و در کارش کسادی بوجود خواهد آمد و همچنین درگیر خیانت و توطئه افراد بد نیت خواهد شد

تعبیر خواب جنازه در کفن

اگر فردی در خواب تعدادی زیادی اجساد کفن پوش، ببیند، نشانگر بدبختی و بد شانسی است

اگر فردی در خواب کفن از روی جسدی و مرده ای کنار بزند ، نشانگر آن است که دچار مشاجره و اختلافات خانوادگی و جدایی میشود.

تعبیر خواب پارچه کفن

اگر کسی ببیند که مرده و دیگران او را با پارچه کفن می کنند، خوب است و عمرش بیشتر می شود.
اگر فردی در خواب کفن دزدی میکرد، نستنه آن است که مال حرام کسب میکند و به ادم فاسق و بدکار نیز تعبیر میشود.

تعبیر خواب کفن و پارچه کفن و جنازه با کفن

تعبیر خواب کفن از دانیال نبی

حضرت دانیال گوید: اگر بیننده رویا ببیند که مرده و همه برای او گریه میکنند و او میشویند و کفن میکنند، نشانگر فساد دین است.

تعبیر خواب کفن از امام صادق ع

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.کسب مال، بوجود آمدن مشکل، فساد دین.

تعبیر درآوردن کفن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب، کفن مرده ی آشنایی را درآورده‌ای، نشانگر این است که تو نیز راه و روش او را ادامه می‌دهی و اگر آن مرده فردی عالم یا ثروتمند بوده تو نیز مانند او عالم یا ثروتمند میشوی

تعبیر زنده شدن مرده در قبر هنگام کندن کفن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر دیدی کسیکه از دنیا رفته می‌خواهی کفنش را از تنش خارج کنی، اما آن مرده در گور زنده شود، به معنای آن است که آن مرده در دنیا دیندار بوده است

منبع: مجله حرف تازه

نظرات