تعبیر دیدن محراب در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن محراب در خواب چیست؟

تعبیر خواب محراب در حالت های مختلف عبادت در محراب ، نماز خواندن در محراب، ایستادن یا نشستن در محراب، دیدن مرده در محراب از دیدگاه معبران خواب مشهور اسلامی و غربی چون ابن سیرین و امام صادق ع و …. را در مجله حرف تازه برای شما بیان میکنیم.

تعبیر خواب محراب
همانطور که در بخش های مشاهده کردید ما در حرف تازه برای شما همراهان عزیز تعبیر خواب مسجد ، تعبیر خواب سجاده و … را منتشر کردیم و حالا در این مقاله با تعبیر خوابی جدید با شما همراه هستیم ،تا اگر خوابی با این مضمون و موضوع دیدید، معنا و مفهوم آن را بدانید.

تعبیر خواب محراب از دیدگاه امام صادق

حضرت امام صادق علیه السلام این خواب را به نشانگر پادشاه، قاضی ، پاسبان و نگهبان، مسجد و عبادتگاه ، و معتمد و واسطه و میانجی تاویل کردند که هر کدام میتوان بیانگر و علامت دیدن این خواب باشد

تعبير خواب ایستادن در محراب

آنلی بیتون معبر غربی میگوید: اگر فردی در رویا ببینید که در درون محراب ایستاده و یا در حالت کشیک کشیدن در محراب سرپا ایستاده ، خواب خوبی نیست و به معنای آن است که در آینده اختلاف خانوادگی پیش می آید و دچار مشکل میشوید

تعبیر خواب نشستن در محراب

اگر فردی در رویا ببیند که در درون محراب و در کنار آن نشسته ، نشانگر این است که تحولی در شغل شما ایجاد میشود و احتمالا در آینده تغییر شغل میدهید و همچنین نشانگر نومیدی و یاس نیز می باشد

تعبیر خواب محراب مسجد

محراب در خواب زن

دیدن محراب توسط زن جوان و خانم ها، نشانگر عشق دورغین است و اگر زن جوانی و دختر جوانی در خوابش ببینید که وارد محراب شده، به معنای آن است که عشق و معشوق دروغین و دشمنانی دارد که خیر و صلاح او دا نمیخواهند و سعی میکنند تا بیننده خواب را با خود همراه کنند .

دیدن محراب برای هر فردی اتفاق نمی افتد و اگر کسی این خواب را ببیند، آن را به منزله هشدار برای اعمال و کارها و تصمیم های خود بداند

تعبير خواب محراب از ابن سیرین

ابن سیرین میگوید: اگر فردی بیند که در حال نماز خواندن در محراب است، نشانگر این است که دارای فرزندی صالح و نیک و خوش قدم خواهد شد.
نشستن در محراب، به معنای این است که در نماز کاهل است و در ادای تنبلی میکند .

تعبير خواب محراب در آب

جابر مغربی میگوید: اگر فردی محراب را به حالت عمارت در خواب ببیند و مشاهده کند که محراب را عمارت و بنا کرده، نشانگر آن است که در دین و اعتقادش صالح و نشانگر صلاح دین او ست .
اگر فردی در رویا بیند که در محراب را آب گرفته، به معنای آن است که دارای فرزندی میشود

تعبیر خواب محراب خراب و ویران

سرزمین رویاها: دیدن محراب ویران و خراب شده ، به معنی مرگ یک بچه و یا فردی است
ساختن محراب در رویا به معنای ثروت و مال زیاد است

تعبیر دیدن محراب مسجد در خواب چیست

تعبیر دیدن فرد روحانی در محراب

اگر فردی در خواب یک شخصی روحانی و فردی با این حالت در محراب ببیند، به معنی آن است که دچار جدال و بحث و کشمکش در محل کار و شغل و کشمکش خانوادگی خواهد شد و همچنین میتواند به گناه انجام داده از سوی بیننده خواب نیز اشاره کند که آن را انکار میکند.

در کتاب سرزمین رویاها گفته شده است:

• دیدن خواب محراب یعنی پول یا شی گم شده بود پیدا میکنید
• اگر در حالت زانو زدن در محراب هستید، نشانگر این است که آرزویی در دلتان است که از همه مخفی کردید.
• محراب در خوای فرد متاهل زن دار و یا شوهر دار به معنای مشکلان و غم ها و رنجهایی که باعث آزارتان میشود.
• بودن در بیرون عمارتی با محراب ، نشانگر ثروت و مال است.
• دیدن محرابی زر نشان و مزین شده در رویا، یعنی به سفری طولانی میروید .
• دیدن محرابی بی نظم و نامرتب در رویا به معنای آن است که دشمنانتان برای شما مشکل درست میکنند

تعبیر خواب ادرار کردن در محراب

جابر مغربی روایت میکند: اگر فردی در رویا ببیند که در محراب ادرار کرد، بیانگر این است که در آینده ، صاحب فرزند صالح و نیک و دانشمند میشود.

تعبیر خواب تعمیر کردن محراب

جابر مغربی: اگر شما در خواب دیدید که یک محرابی را در حال تعمیر کردن و مرمت کردن هستی، بیانگر اعتقاد و ایمان درست و صالح بودن تو می باشد

“منبع: اختصاصی مجله حرف تازه”

نظرات