تعبیر خواب گچ از دیدگاه های مختلف

0

تعبیر خواب گچ از دیدگاه های مختلف

در واقع تعبیر خواب گچ ،نشان از مصیبت، بلا، رسوایی و بدنامی دارد. در ادامه تعبیر این خواب را به روایت مشهورترین تعبیر کنندگان اسلامی و غربی در حالت های گچ کاری و کشیدن؛ گچ خریدن، گچ رنگی و …. را در مجله اینترنتی حرف تازه دانلود کنید.

تعبیر دیدن گچ و گچ کاری در خواب از دیدگاه های مختلف

ما در بخش قبلی تعبیر دیدن نردبان در خواب و تعبیر خواب خانه و بنا و ساختمان را بیان کردیم با ما همراه باشید

تعبیر خواب گچ ابن سیرین

بطور کلی دیدن گچ در خواب خوب نیست و ما در ادامه به چند دیدگاه از این تعبیر خواب اشاره میکنیم

تعبیر گچ در خواب جنگ و دعوا و دشمنی است. اگر دیدی گچ فروختی تعبیرش بد است

تعبیر خواب گچ کشیدن و گچ کاری

آنلی بیتون: اگر کسی در خواب ببینید دیوارها و خانه ها را گچ کاری می کند ، نشان دهنده این است که به پیروزی قطعی در زندگی دست نخواهید یافت .

تعبیر آوار گچ و ریختن گچ روی انسان

اگر کسی در خواب ببیند که گچ بر روی او می ریزد ، نشان دهنده آن است که با مصیبتی تمام و کمال رو در رو خواهید شد .

اگر خواب ببینید گچ کاران مشغول کار هستند ، علامت آن است که به حد کافی درآمد خواهید داشت تا بتوانید آسوده زندگی کنید .

تعبير خواب گچ منوچهر مطیعی

گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است.
کلا گچ چیزی است که استفاده از آن در خواب ابتلا و گرفتاری دست و پاگیر ایجاد می کند و بد نامی و رسوائی تلقی می شود.
اگر ببینید مقداری گچ در حیاط خانه شما ریخته مشکلی در زندگی خانوادگی شما پدید می آید که اثرش چندی باقی می ماند و این مشکل طوری است که حتی در نزدیک شدن به آن تردید دارید.

تعبیر خواب گچ و گچ کشیدن و خریدن و گچ رنگی و مدرسه

تعبیر خواب درست کردن گچ

اگر کسی در خواب ببیند که گچ درست می کند و گچ را با آب محلول می نماید که به دیوار بمالد، خودتان برای خود مشکلی به وجود می آورید.

تعبیر گچ رنگی و گچی شدن لباس

اگر ببینید لباس شما از گچ سفید شده پشت سر شما بد می گویند و به شما تهام می زنند.
اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد دست به کاری خلاف می زنید که نمی توانید از دیگران مخفی نگه دارید و همه از آن آگاه می شوند.
روی هم رفته دیدن گچ در خواب چندان خوب نیست مگر این که ببینید دیگری اتاق شما را با گچ سفید می کند بی آن که شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن نزدیک شوید در این صورت خواب شما می گوید کسی با به خطر انداختن نام و جان خود آبروی شما را حفظ می کند و به شما سود و بهره می رساند.

محد العنبری: دیدن گچ در خواب، به تداوم عزّت و مقام،بهتر شدن وضع خانواده و زن و فرزندان، ثابت ماندن بر علم و دین، بهبودی از بیماری تعبیر میشود.

کلا گچ چیزی است که استفاده از آن در خواب ابتلا و گرفتاری دست و پاگیر ایجاد می کند و بد نامی و رسوائی تلقی می شود.

گردآوری در سایت حرف تازه

نظرات