تعبیر دیدن پرتقال در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن پرتقال در خواب چیست؟

تعبیر خواب پرتقال میوه ای خوشمزه و پر خاصیت و دارای ویتامین ث را در این مقاله با جدیدترین دیدگاه ها در حالت های مختلف این میوه را “پوست کندن پرتقال”,”چیدن پرتقال”, “پرتقال خراب و گندیده”, “پرتقال دادن مرده”, و کاشتن و شستن پرتقال و …را میخوانید. با ما در “مجله حرف تازه” همراه باشید

تعبیر خواب پرتقال,تعبیر دیدن پرتقال در خواب از دیدگاه های مختلف چیست؟

ما در بخش های قبلی تعبیر خواب میوه و تعبیر دیدن چیدن میوه در خواب و تعبیر دیدن آلو سیاه و زرد  و … را ببان کردیم

تعبیر خواب پرتقال از دیدگاه محمد بن سیرین

دیدن پرتقال خونی و قرمز: نشانه ی نزاع و دعوا بخاطر گرفتن زن و یا بخاطر تصاحب معشوق است
پرتقال زرد: نشانه ی بیماری و یا کسالت است
پرتقال با پوست قهوه ای: نشانه ی برادر تنی
دیدن پرتقالی با رنگ سیاه: آن نشانه ی مال و یا ثروت فاسد است.

تعبیر خواب درخت پرتقال در خانه

اگر درخت پرتقال در خانه داشتيد خوب است چون خانواده را گرد خود جمع مي کنيد بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.

اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند
اگر خم شدید و پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنيد یا از درخت می کنید خوب است

آنلی بیتون: اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطى پاک و صمیمى با افراد است.
گلهای درخت پرتقال را می کنید : ازدواج
یک دسته از گلهای پرتقال روی سرتان است : پاکی و سادگی باعث موفقیت شما می شود .
از گلهای پرتقال یک دسته گل درست می کنید : یک ازدواج سعادتمند در پیش دارید .
مربای پرتقال درست می کنید : مرگ عده ای سرباز
خواب یک درخت پرتقال : به گریه خواهید افتاد.
یک درخت پرتقال می کارید : به یک سفر بیهوده خواهید رفت .
پرتقال می خورید : جراحت و بیماری
خوردن پرتقال در خواب، بیانگر به خطر افتادن سلامتى است.
اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنى جدایى از نزدیکانتان است.

تعبیر خواب پرتقال خونی

شیخ مفید: دیدن پرتقال های خونی و آبدار برای زنان یا دختران به نشانه ی فرزند پسر است یا شنیدن مژده ی به دنیا آمدن بچه ای  میباشد

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب خوردن پرتقال با پوست

اگر ببینی پوست پرتقال را با میل زیاد میخوری ، نشانه اندک مال و یا ثروت حرام است که باید از زندگیت دور بشود

اگر دانه های این میوه را خوردی نشانه نشاط و موفقیت است و به کارهایت میرسی
اگر ببینی مادرزنت برای میوه ی پرتقال اماده میکند و برایت پوست میگرد و به تو تعارف خوردن میکند؛ یعنی رابطه عشقی یا زناشوئی تو به هم میخورد.

دور ریختن این میوه در خواب خوب نیست و خبرهای بدی در راه است و دیدن این خواب در هر شرایطی به نشانه ی دعوای غیر منطقی میباشد
اگر با این میوه بازی میکردی یا به سمت کسی پرتابش کردی  سفری ناگهانی در پیش داری

تعبیر خواب پرتقال ترش

جابر مغربی: اگر خواب دیدی میوه پرتقال را میخوری و ترش مزه است دلیل بر شنیدن خبری تلخ و ناامید کننده است
اگر با خوردن پرتقال احساس سیری کردی دلیل بر اینکه به همان میزان از رزق و روزی ات کم شود
دیدن پرتقال آبدار و خوردن آن با لذت، دلیل بر فرزند پسر است

تعبیر خواب پرتقال از مطیعی تهرانی

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است.
پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نيز خوش می آید در اين صورت نمی تواند در خواب بد باشد.

دیدن پرتقال های زیاد در خواب

دیدن پرتقال زیاد و جعبه ای پر از این میوه، یعنی مال و ثروتی زیاد نصیبتان خواهد شد و یا دارای فرزند خواهید شد

پرتقال لک دار و لهیده و گندیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری، یعنی به نشانه بیماری فرزند و یا اعضای خانواده و نزدیکان است

تعبیر دیدن پرتقال ترش و کال و سبز در خواب

ديدن پرتقال کال و سبز در خواب

دیدن پرتقالی نارس و کال که خوب نرسیده و پوست آن سبز رنگ است؛ خوب نيست ،اما پرتقال زرد و رسیده در خواب خوب است‌

دیدن خرید و فروش پرتقال

خریدن پرتقال در خواب نشانه پیشنهادات و انتخابی است که پیش روی شماست ، یعنی موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتباز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید.
فروش پرتقال، به معنی معامله پولی است

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن خربزه در خواب

درخت پرتقال در رویا و دادن پرتقال به کسی

پرتقال در خواب دختر

اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دست دارد، به این معنا است که همسرى به دلخواه خود پیدا میکند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمیشوید.

تعبیر خواب چیدن پرتقال

لیلا برایت:  روزهای خوشی در آینده خواهید داشت
چیدن پرتقال از درخت پرتقال خوب نیست و شادیتان به غم تبدیل می شود

کارل گوستاو یونگ: دیدن درخت پرتقال در خوابتان بیانگر سلامتی و موفقیت است.
خوردن پرتقال: بیانگر این است که از زندگی تان و جایی که هستید راضی هستید. شما در جایگاه خوبی هستید.
تعبیر دیگر به این معنی است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید.
پرتقال شیرین: این خواب می‌تواند نیاز شما را برای شاد و شیرین کردن زندگیتان نشان دهد.
پرتقال آبدار:اشاره به موضوعی حساس و یا رسوایی در رابطه با مسئله‌ای داشته باشد.

تعبیر خواب پرتقال در کتاب سرزمین رویاها

پوست کندن پرتقال: مرگ یکی از نزدیکان شما.
فروختن پرتقال : یک عشق پاک و صادق
خریدن پرتقال : ناکامی در عشق

نظرات