تعبیر دیدن حصیر و بوریا و حصیر بافی در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن حصیر و بوریا و حصیر بافی در خواب چیست؟

تعبیر خواب حصیر به خیر و منفعت و زن تعبیر شده و این بستگی به بزرگی و کوچکی آن دارد. با ما همراه باشید تا جامعترین تعبیر حصیر و خرید و فروش و هدیه گرفتن و بافتن حصیر و حالت های مختلف از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور چون ابن سیرین و امام صادق و یوسف پیامبر را در مجله حرف تازه بخوانید.

تعبیر خواب حصیر و بوریا و حصیر بافی از دیدگاههای مختلف

تعبیر خواب حصیر و بوریا

از قدیم حصیر در وسایل و لوازم خانه ما به عنوان زیر انداز و پشت دری و پنجره برای خنکی و نور گیری استفاده میشده و از نی شکافته می بافند که یکی از هنر های اصیل ایرانی می باشد. ما در بخش قبلی تعبیر خواب فرش و تعبیر خواب بافتن و بافتنی را بیان کردیم. با ما همراه باشید

تعبیر خواب حصیر چوبی

دیدن حصیر چوبی نو و جدید و تازه در خواب ؛ نشانگر این است که به شما سود و منفعت میرسد و این منفعت بسته به بزرگی و کو چکی آن است و دیدن حصیر کهنه و پاره به نشانه فردی بی آزار می باشد که به اندازه توانایی اش فایده می رساند.

تعبیر خواب حصیر بافی

اگر در خوایب دیدید که حصیر می بافید، یعنی اینکه عشق یک نفر را در دل دارید، اما اگر آن حصیر کم ارزش و نا مرغوب باشد، یعنی زنی که عاشقش هستید، اصالت ندار و دیدن بافتن حصیر قیمتی و با ارزش ،یعنی عاشق فردی هستید که ارزش مادی و معنوی آن آن زیاد و فرد مهمی است

تعبیر خواب حصیر از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن حصیر در خواب را بر سه وجه می داند :

زن: رسیدن به منفعت به اندازه ارزش آن حصیر
مشغول بودن به کار خود و انجام کاری که به خاطر آن ملامت ببینید و بدنامی داشته باشد.
دوم: منفعت به قدر و قیمت آن حصیر.
سوم:به کار خود مشغول بودن

تعبیر خواب حصیر

تعبیر خواب حصیر از دیدگاه ابن سیرین

اگر کسی خواب ببیند که حصیر دارد و یا اینکه شخصی به وی داده است به معنای آن است که به اندازه بزرگی و یا کوچکی حصیر به منفعت و خیر خواهد رسید.

خرید و فروش حصیر و بوریا در خواب

اگر کسی خواب بوریا را ببیند، نشان دهنده این است که مردی خسیس دارد و با زنی بی اصل و نسب ازدواج خواهد کرد و خرید و فروش بوریا، بیانگر آن است که به غم و اندوه دچار می شود و در صورتی که ببیند که بوریا می بافد، یعنی اینکه کارش را تمام می کند.

اگر کسی ببیند که حصیر میفروشد، نشان دهنده اهمیت دادن به دسترنج تان می باشد و اینکه نمی خواهید سربار کسی باشید

جابر مغربی: اگر خواب ببینید که بوریا دارید و یا اینکه کسی آن را به شما می دهد به معنای آن است که به اندازه بزرگی یا کوچکی آن، از طرف زنی به شما منفعت خواهد رسید.

آنلی بیتون: دیدن حصیر نشانه اندوهگین شدن و سردرگمی بیننده خواب می داند.

مطیعی تهرانی: دیدن بوریا در خواب به نشانه بردباری و صبوری است و نشات گرفته از قناعت و عزت نفس بیننده خواب می باشد که به هیچ عنوان بیانگر ادبار، فقر و مسکنت وی نیست، در قدیم بوریا نقش زیادی در زندگی افراد داشت

تعبیر نشستن یا خوابیدن روی بوریا یا حصیر

در صورتی که ببینید روی بوریا یا حصیر نشسته و یا خوابیده اید، به معنی این است که در آینده به آرامش و امنیت می رسید و اینکه کسی معترض شما نمی باشد. همچنین در کار هایی که دارید، باقی می مانید و در صورتی که از کارتان هر چه که هست ناراضی باشید، بهبود و سامان می یابد.

نظرات