تفریحات

تعبیر دیدن پله و پلکان و پله برقی در خواب چیست؟

0

تعبیر خواب پله و پلکان و پله برقی و پله آهنی و پله های مسجد و پایین آمدن یا بالا رفتن از پله و پلکان و برقی پله را از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و امام صادق ع در حالت های مختلف در مجله اینترنتی حرف تازه برای شما عزیزان بیان میکنیم. با ما همراه باشید

تعبیر خواب پله و پلکان و پله برقی چیست؟

تعبیر خواب پله و پلکان

منوچهر مطیعی: دیدن خواب پله يا پله کان در خواب، اگر بالای پلکان هستیم خواب ما می گوید که ترقی می کنیم و افتادن از پله ها در خواب ، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد و از یک پله بالا میروید: به هدفتان خواهید رسید و تعبیر دیدن پایین آمدن از پله یعنی تنزل و تخفیف مقام پیدا میکنیم

تعبیر خواب پله شکسته

اگر پله در جایی تاریک بود نشانگر مشکلات ما در زندگی است و دیدن پله سست و فاقد استحکام ،فقدان اراده و همت ما را نشان میدهد

تعبیر دیدن پله باریک و دراز

پله باريک و طولانی و دراز شان دهنده صعوبت و سختی راهی است که در پیش داريد و باید وقت زیادی برای کار مورد نظر داشته و رنج بسیار بکشید تا به هدف برسید.

تعبیر دیدن نرده های اطراف پله

نرده های اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله ای بالا رفتید و یا پایین میآیید که اطراف آن طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می گوید که به یکی از این دو میتوانید امیدوار و دل گرم باشید
برای زنان، طارمی پله ها شوهر و فرزندان هستند.

تعبیر خواب پله آهنی و پله شکسته

تعبیر دیدن پله برقی در خواب

اچ میلر: اگر خواب ببینید که از پله برقى استفاده میکنید، یعنى براى رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.

لوک اویتنهاو: تعبیر خواب پله های چوبی ، پروژه های خود را کنار بگذارید.
کتاب سرزمین رویاها: از یک پلکان بالا میروید : یک موفقیت بزرگ
از یک پله بالا میروید: به هدفتان خواهید رسید.
از پلکان جلوی در پائین می آئید : خبرهای بسیار خوب

تعبیر خواب دویدن روی پله

چنانچه در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله ای بالا رفتید و آنجا چیزی را که می خواستید نیافتید ،خواب شما از بیهودگی تلاشی که می کنيد، حکایت دارد و از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزير بايد از نو کارها را شروع کنيد.

تعبیر پله بی انتها در رویا

دیدن پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نيکو نیست و خوابی بد تعبیر شده است

تعبیر خواب پله آهنی

دیدن پلکان از جنس سنگ و آهن خوبی است و بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است.

تعبیر خواب پله از امام صادق

تعبیر پرت شدن از پله

اگر در رویا دیدید که از پله پرت شدید ، خواب خوبی نیست و پرت شدن از پلکان هم خوب نیست.

اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پایین آمدید فریب می خورید و زیان می بینید
اگر پایین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می خورید اما زیانی متوجه شما نیست

آنلی بیتون: پله های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذارید
دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانه بدست آوردن شهرت و ثروت است .
نشستن بر پله ها در خواب ، نشانه آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .
پلکان منزل خودتان : زندگی شما طولانی خواهد بود.
پلکان منزل دیگران : به شما خیانت می شود.
پلکان در آتش : عذاب
افتادن از پله ها در خواب ، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .
بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است .

اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانه آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .

نظرات