تفریحات

تعبیر خواب آروغ و باد گلو و آروغ زدن از دیدگاه های مختلف

0

تعبیر خواب آروغ و باد گلو و آروغ زدن از دیدگاه های مختلف

تعبیر خواب آروغ و باد گلو در خواب به معنی سخنی بیجا و نا بجا است و اگر آروغ زدن در خواب در هنگام غذا خوردن باشد، اجل بیننده خواب نزدیک می باشد. اگر شما نیز خوابی با موضوع آروغ و آروغ زدن نوزاد و دیگران و یا خودتان را دیدید با ما همراه باشید تا معنی و مفهوم آن را در محله اینترنتی حرف تازه بخوانید.

تعبیر خواب آروغ و آروغ زدن از دیدگاه های مختلف

تعبیر خواب آروغ زدن

بطور کلی دیدن آروغ زدن به معنی حرف تا بجا است و اگر موقع غذا خوردن باشد، نشانگر فرا رسیدن اجل بیننده خواب است و اجل مرگ او نزدیک می باشد.

ابراهیم کرمانی: اگر فردی در خواب ببیند که آروغ می زند به معنی این است که سخنی می گوید که وی از گفتن آن سخن ، حرمتی و احترامی را بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که آروغ می زند و طعام از گلوی وی بیرون می آید نشانه این است که اجل بیننده خواب نزدیک می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر فردی در خواب ببیند که آروغ می زند و طعم دهانش بد مزه می شود نشانه این است که در آینده ای نزدیک سخنی بیجا میگوید و حرفی را از زیان خود یا دیگران را بر زبان بیاورد که موجب افسردگی و شرمندگی او گردد.

یونگ: دیدن خواب آروغ زدن یعنی از ضمیر ناخودآگاه اش به وی هشداری داده می شود که تغییراتی در آینده برایش پیش می آید

تعبیر خواب شنیدن صدای آروغ

به گوش رسیدن و شنیدن آروغ یعنی بیننده خواب توانایی غلبه بر مشکلاتی را که بر سر راهش ایجاد می شود را دارد.

تعبیر خواب آروغ زدن بچه و نوزاد

تعبیر خواب غذا بیرون آمدن از دهان هنگام اروغ

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند که آروغ می زند و به جای گاز و باد از کع در تعبیر خواب گلو گفتیم، از دهانش غذا بیرون می آید و وارد دهانش میشود، نشانه خوبی نیست و بهتر است که برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیارش خودداری کند ، چون نشانه رسیدن اجل مرگ است

تعبیر خواب آروغ از محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که آروغ ترش و ناجوری می زند نشانه این است که حرفی و سخنی می گوید که از آن خطر و ضرر می بیند

تعبیر دیدن آروغ با دود

مطیعی تهرانی: اگر فردی در خواب ببیند ک آروغ می زند و دودی از گلویش بیرون می آید نشانه این است که وی در آینده ای نزدیک سخنانی را می زند که باعث ایجاد ملامت وی می گردد و در نهایت این سخنان به ضرر وی تمام می شود که باعث سرزنش و شماتت او می گردد.

البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد. استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می‌شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است.

نظرات