فریبرز رئیس دانا اقتصاددان کیست؟ + بیوگرافی و درگذشت بر اثر کرونا

0

فریبرز رئیس دانا اقتصاددان کیست؟ + بیوگرافی و درگذشت بر اثر کرونا

فریبرز رئیس دانا اقتصادان متولد ۱۳۲۷ در تهران و درگذشت در ۲۶ اسفند ۹۸ بر اثر کرونا بیوگرافی کامل فریبرز رئیس دانا و همسرش و سوابق و تصاویر و فعالیت های وی را در مجله حرف تازه بخوانید

فریبرز رئیس دانا اقتصادان کیست؟ + بیوگرافی و درگذشت بر اثر کرونا

بیوگرافی فریبرز رئیس دانا

فریبرز رئیس‌دانا در سال ۱۳۲۷ در تهران به دنیا امده و درگذشته ۲۶  اسفند ۹۸، ایشان اقتصاددان ایرانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، فعال حقوق بشر و عضو کانون نویسندگان ایران بود و دانش‌ آموختهٔ دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی از مدرسه اقتصاد لندن بود و تالیفات و نوشته های بسیاری در حمایت از حقوق کارگران و مزدبگیران دارد و در این رابطه، تلاشهای بسیار کرده است

بیوگرافی فریبرز رئیس دانا اقتصادان حامی کارگران

درگذشت فریبرز رئیس دانا

رئیس دانا در پی شیوع کرونا ویروس در ایران، از ۲۰ اسفندماه ۹۸ با علائم کرونا ویروس در بیمارستان بستری شده بود، صبح روز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه در بیمارستان تهران پارس درگذشت و ناگفته نماند که وی به اقتصاددان حامی کارگران معروف بود که بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت که در روز‌های گذشته در بیمارستان بستری بود.

 

درگذشت فریبرز رئیس دانا بر اثر کرونا

کتاب شناسی

از جمله آثارو تالیفات وی در حوزه اقتصاد و کسب و کار میتوان به کتب و آثار زیر اشاره کرد که از ایشان بر جای مانده است:

پ‍ول و ت‍ورم، نوشتهٔ ف‍رخ ق‍ب‍ادی، ف‍ری‍ب‍رز رئ‍ی‍س‌دان‍ا،
ک‍م ت‍وس‍ع‍گ‍ی اج‍ت‍م‍اع‍ی-اق‍ت‍ص‍ادی،۱۳۷۱.
ام‍وز و ن‍ی‌ه‍ا: چ‍ه‍ارده م‍ق‍ال‍ه در گ‍س‍ت‍رده ای‍ران و ج‍ه‍ان.
ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‍ی در آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی اج‍ت‍م‍اع‍ی ای‍ران، ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه ع‍ل‍وم ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی.
ب‍ررس‍ی‌ه‍ای ک‍ارب‍ردی ت‍وس‍ع‍ه و اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران (۳ جلد)،.
اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی ت‍وس‍ع‍ه، ت‍ه‍ران: .
دم‍وک‍راس‍ی در ب‍راب‍ر ب‍ی‌ع‍دال‍ت‍ی، .
ج‍ه‍ان‍ی‌س‍ازی ق‍ت‍ل ع‍ام اق‍ت‍ص‍ادی، .
روی‍ک‍رد و روش در اق‍ت‍ص‍اد، ت‍ه‍ران: آ.
گ‍ف‍ت‌آم‍ده‍ای‍ی در شعر معاصر ایران: زمینه‌های اجتماعی و سیاسی، .
آزادی و سوسیالیسم: چند بحث و نظر،
یادی از خیالی (دفتر شعر)،
گ‍ف‍ت‌آم‍ده‍ای‍ی در ادب‍ی‍ات،
چند کاوش در سیاست و جامعه
منش روشنفکری، تهران:

نظرات