تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب

0

تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب

تعبیر خواب خورشید و آفتاب از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب اسلامی و غربی در انواع تعبیر خواب خورشید گرفتگی و دیدن همزرمان ماه و خورشید در آسمان و رفتن به پشت ابرها و سجده کردن به خورشید را در مجله حرف تازه مرور میکنیم

تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب

تعبیر خواب خورشید و آفتاب

خورشید و به اصطلاح عامیانه آفتاب ستاره ای است که زمین را روشن و گرم میکند و انرژی میدهد.
در مطلب قبلی تعبیر خواب ستاره ، تعبیر خواب ابر و … منتشر کردیم و اکنون در ادامه با ما همراه باشید

اگر فردی در خواب ببینید که هیچ نوری در خورشید و زمین وجود ندارد، تأویل این خواب عزل حاکم یا پادشاه آن سرزمین بوده و اینکه سودی نیز از حکومتش نمی برد.

اگر ببینید که خورشید در پشت ابر پنهان شده است، بیانگر آن است که پادشاه و یارانش توسط دشمنان شکست می خورند.

اگر ببینید که آفتاب یا خورشید طلوع کرده است به نشانه برآورده شدن حاجات و خواسته هایتان می باشد و تأویل غروب خورشید نیز عکس حالت قبلی می باشد.

اگر در خواب ببینید که آفتاب (خورشید) با شما حرف می زند، به نشانه آن است که از طرف پادشاه به شکوه و مقام و بزرگی دست خواهید یافت.

تعبیر خواب خورشید آفتاب از دیدگاه ابن سیرین

دیدن خورشید و آفتاب در خواب نشانه پادشاهی و بزرگی است و دیدن ماه نیز در خواب، نشانه وزیر وی، زهره یعنی زن پادشاه، عطارد، دلالت بر دبیر پادشاه، مریخ به معنای پهلوان پادشاه و دیدن ستارگان دیگر در عالم رویا به نشانه لشکریان وی می باشند.

تعبیر خواب خورشید از دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن خورشید (آفتاب) را بر ۸ وجه می داند :

خلیفه
سلطان بزرگ
رئیس
عامل یا مأموری بر رزق و توشه
عدل پادشاه
منفعت رعیت
برای مرد زن و برای زن شوهر
کار نیکو و روشن

تعبیر سجده کردن به خورشید

سجده کردن به خورشید در خواب نشانه است که شما مورد توجه پادشاه یا سلطان قرار گرفته و مقرب وی می شود، ضمن اینکه کارش بالا می گیرد و نیز امیر آن سرزمین عدل و انصاف نماید، همچنین دیدن شعاع خورشید در خواب نیز عکس حالت قبلی می باشد.

تعبیر خواب خورشید گرفتگی

اگر فردی در خواب ببیند که در وسط ظهر، خورشید گرفتگی و خسوف ایجاد شده و آن را خود با چشمانش ببیند، به معنای آن است که مرتکب گناه یا حق الناسی شده است که هنوز توبه نکرده و در پی جبران آن بر نیامده است.

اگر بعد از دیدن خورشید گرفتگی، دچار چشمان درد شدید و آب از چشمتان سرازیر شود، یعنی اینکه خطری شما را تهدید خواهد کرد.

ابراهیم کرمانی: اگر کسی خواب ببیند که در میان آفتاب، لکه یا نقطه ای سیاه می باشد، بیانگر آن است که حاکم یا والی آن شهر نگران سرزمینش می باشد.

تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی

تعبیر خواب پرستیدن خورشید

پرستیدن خورشید در خواب نیز به نشانه آن است که به زودی از نزدیکان و مقرب پادشاه یا حاکم آن شهر خواهید شد.

تعبیر دیدن ماه و خورشید همزمان در آسمان

اگر بيند كه آفتاب يا ماه و جمله ستارگان در يك جا جمع شدند و او جمله را بگرفت و نور ايشان بستد، دليل كه پادشاهي جهان بگيرد و پادشاهان جهان جمله مطيع او شوند.

اگر ببینید که دو آفتاب با یکدیگر جنگ و خصومت می کنند، به معنای آن می باشد که میان دو پادشاه درگیری و خصومت شکل خواهد گرفت.

حضرت دانیال (ع): اگر کسی خواب ببیند که خورشید را از آسمان گرفت و آن را تصرف کرد و مالک آن شد، نشانه آنست که به زودی مقام بزرگی دست پیدا خواهد کرد و یا اینکه از دوستان و نزدیکان شخص بزرگی مثلا پادشاه خواهد شد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن باد در خواب

تعبیر دیدن غروب خورشید در خواب

غروب خورشید در خواب ، یعنی لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطه اوج خود خواهد رسید .

دیدن غروب خورشید ، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید .

دیدن خورشید بدون نور و روشنایی که تیره و تار نیز نمی باشد را بدست آورده اید اما نه از آسمان، بیانگر آن است که از غم و اندوه نجات پیدا خواهید کرد.

در صورتی که خواب ببینید که آفتاب (خورشید) شده اید به مقداری که نور و روشنایی بدست آورده اید به پادشاهی خواهید رسید و چنانچه اهل پادشاهی نباشید به همان میزان به مقام و منزلت و شکوه دست پیدا خواهید کرد.

جابر مغربی گويد: آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان ديگر لشگر پادشاه بود، چنانكه حق تعالي در كلام خود در قصه يوسف ياد كرده است. و هر زيادت و نقصان كه در آفتاب و ماه بيند، دليل بر پدر و مادر و برادران بود.

تعبیر خواب خورشید و ماه در آسمان همزمان دیدن

تعبیر خواب طلوع خورشید

اگر کسی در خواب ببیند که آفتاب روشن و پاک طلوع کرد و بر در خانه وی تابید به نشانه آن است که از خویشاوندان و بستگانش زن می گیرد.

و در صورتی که آفتاب به وسیله ابر یا هر چیز دیگری پوشیده شده باشد به معنای آن است که احوال پادشاه دگرگون، منقلب و بد خواهد شد به خصوص اگر خورشید کسوف کرده و سیاه شده باشد.

تعبیر خواب آفتاب از دیدگاه شیخ طوسی

اگر کسی خواب ببیند که به طور کامل خورشید گرفتگی اتفاق افتاده است و تماما سیاه شده باشد به گونه ای که هوا تاریک شود، بیانگر خشکسالی و کم شدن نعمات و برکات آسمانی در آن شهر و دیار می باشد.

اگر بيند كه آفتاب از تيرگي روشن شد، دليل كند به اینکه پادشاه بيمار گردد، ليكن زود به شود.
اگر بيند كه بر جرم آفتاب رسن يا رشته اي فروهشته بود و او دست بر آن رسن زد، دليل كه از پادشاه او را قوت و ياري بود.
اگر بيند كه آن رسن بگسيخت و او بيفتاد، دليل كه از بزرگي و منزلت بيفتد.
اگر بيند كه آفتاب از تيرگي روشن شد، دليل كند كه گناه يا خطائي از او ظاهر گردد.
اگر بيند كه آفتاب و ماه و ستارگان را بگرفت و همه تيره و سياه بودند، دليل كند كه بيننده خواب هلاك گردد، خاصه كه ظالم ستمگر بود.

اسماعيل بين اشعث گويد: اگر كسی ديد بر فلك نشست و روی به آفتاب كرد، پس ديگر، روی با آفتاب بگردانيد، دليل كه آن كس نخست كافر بوده، پس مسلمان گردد و به عاقبت كافر گردد. اگر بيند كه آفتاب بلرزيد، دليل بود كه پادشاه آن ديار را به جهت چيزی جزئی رنجی رسد، از جائی كه اميد ندارد.
اگر بيند كه آفتاب با وی سخن گفت، دليل كند كه از پادشاه جاه و حشمت و بزرگی يابد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می دانند و دسته ای دیگر پدر و مادر می شناسند.

فرويد: دیدن آفتاب در خواب نشانه شاه و مدر و مادر است و هم پادشاه و قدرت برتر.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن باران در خواب

تعبیر خواب آفتاب از دیدگاه یوسف نبی

دیدن آفتاب بينه باشد
دیدن آفتاب و ماه و ستارگان از جمله خویشان خود حرمت بیند يا حقتعالی فرزندی کرامت کند که از او خیر بیند
دیدن آفتاب تنهائی از پادشاه نفع بیند

لوک اويتنهاو می گوید : خورشید
منور : نیکبختی در برنامه هایی که برای خود ریخته اید، افزون کردن مال و منال
طلوع آفتاب : زندگی آرام
کسوف : سستی زود گذر
گرمای شدید : راه پر زحمت

آنلی بیتون میگوید: طلوع خورشید نشانه آن است كه آينده و عده هاي روزهايي شعف انگيز را خواهد داد .

دیدن خورشيد به هنگام ظهر ، نشانه رسیدن به آرزوهاست

دیدن خورشید میان لابلای ابرها نشانه مشكلات و سختیها كم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود .

ديدن خورشيد در حال كسوف ، نشانه خطر است روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است

نظرات