تعبیر دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب

0

تعبیر دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب

تعبیر خواب قحطی را در این بخش از مجله حرف تازه از دیدگاه های مختلف از شخصیت های معروفی چون ابن سیرین و امام صادق و یوسف پیامبر و معبران غربی را بخوانید
تعبیر کلی این خواب نشانه خوبی نیست و بیانگر بیماری و روزهای سخت است در ادامه شرح تعبیر را بخوانید و ناگفته نماند که ما در بخش های قبلی تعبیر خواب غذا پختن و آشپزی کردن و تعبیر غذا و طعام را بیان کردیم

تعبیر خواب قحطی و خشکسالی و دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب

آنلی بیتون می گوید: دیدن قحطی در رویا، نشانگر این است که بیماری باعث عذاب شما می شود و زحمتهای شما بی اجر و پاداش خواهد ماند.
اگر خواب ببینید قحطی است و با سردرگمی، ناگاه خواب شما قطع گردد، علامت آن است که بدبختی و نومیدی رنگ تیره تری به خود می گیرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب غذا پختن و آشپزی کردن

تعبیر خواب نابودی دشمنان در قحطی

اگر فردی در خواب ببینید که بر اثر قحطی دشمنانش از پا درآمدند، علامت آن است که در رقابت با دیگران به پیروزی دست می یابید.

در سر زمین رویاها آمده: دیدن خواب قحطی : بیانگر ضررهای غیره منتظره در كار و شغل و زندگی شخصی و کاری است
دیدن خودمان در وضعیت قحطی : پیروزی بر دشمنان و موفقیت
تعبیر دیدن قحطی ادامه دار و مداوم: زندگی بسیار آسوده ای در انتظار شماست و نشانه خوبی برای بینند خواب است
دیدن دیگران در وضعیت قحطی و از آن رنج می برند : بیانگر اسن است که ضربه مهلكی در كار به شما وارد می شود و شما اوضاع اقتثصادی خوبی نخواهید داشت
دیدن بازش باران و نعمت بعد از وضعیت : این خواب نشانه این است که فرد بیننده خواب دارای شانس و ثروت خوبی میشود و برای وی وضعیت خوبی پیش می آید

تعبیر خواب خشکسالی

آنلی بیتون مى‏ گوید: دیدن خشکسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شکستن کشتی ها در دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده ها و هم ،وقوع حوادث وحشتناک دیگر.

نظرات