ماجرای سرقت مسلحانه بهمن ورمزیار جوان همدانی و اجرای حکم اعدامش